Πτώση τζίρου και ζημίες εμφάνισε η ΕΛΓΕΚΑ στο εννεάμηνο του 2013

Πτώση τζίρου και ζημίες εμφάνισε η ΕΛΓΕΚΑ στο εννεάμηνο του 2013
Στο ποσό των 227,5 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της εταιρείας κλάδου τροφίμων και καταναλωτικών αγαθών ΕΛΓΕΚΑ ΑΕ, στο εννεάμηνο του 2013 έναντι 240,1 εκατ. ευρώ τη συγκρίσιμη περίοδο του 2012, παρουσιάζοντας πτώση κατά 5,3%.Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε 3,8 εκατ. ευρώ έναντι 5,5 εκατ. ευρώ τη συγκρίσιμη περίοδο του 2012.Οι ζημίες προ φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε 6,2 εκατ. ευρώ έναντι 5,4 εκατ. ευρώ τη συγκρίσιμη περίοδο. Οι ζημίες μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε 9,4 εκατ. ευρώ το εννιάμηνο του 2013 από 6,1 εκατ. ευρώ το εννιάμηνο του 2012, επηρεαζόμενες σημαντικά από την προαναφερθείσα επιβάρυνση της αναβαλλόμενης φορολογίας, καθώς και τη ζημία από τις διακοπείσες δραστηριότητες.Οι πωλήσεις του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ στο τρίτο τρίμηνο του 2013 παρουσίασαν πτώση κατά 3,4%, το αποτέλεσμα από λειτουργικές δραστηριότητες διαμορφώθηκε σε ζημίες 204.000 ευρώ έναντι ζημιών 35.000 ευρώ το 2012, ενώ το αποτέλεσμα προ φόρων διαμορφώθηκε σε ζημίες 2,002 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 1,963 εκατ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο του 2012.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ