ΕΠΑΝ: Ναι στην σύμπραξη ΔΕΗ -Τέρνα Ενεργειακή

ΕΠΑΝ: Ναι στην σύμπραξη ΔΕΗ -Τέρνα Ενεργειακή
Την από κοινού συμμετοχή της ΔΕΗ και της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαχείρισης αποβλήτων Waste Syclo, ενέκρινε η Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Όπως αναφέρει η Επιτροπή η έγκριση της συγκέντρωσης έγινε στη βάση των δεσμεύσεων τις οποίες ανέλαβαν τα μέρη, προκειμένου να μην προκαλούνται αμφιβολίες ως προς το συμβατό της εν λόγω συγκέντρωσης με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις αγορές διαχείρισης απορριμμάτων και παραγωγής - προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας σε επίπεδο χονδρικής.

Ειδικότερα, ΔΕΗ και ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, ανέλαβαν τις ακόλουθες δεσμεύσεις:

Η κοινή εταιρία Waste Syclo Υπηρεσίες Διαχείρισης Αποβλήτων Α.Ε., καθώς και οι εταιρίες ΔΕΗ Α.Ε. και ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή ΑΒΕΤΕ, δεσμεύονται να τηρούν εχεμύθεια, να απόσχουν από την κοινοποίηση και να αποτρέψουν την ανταλλαγή εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών μεταξύ τους ή μεταξύ ορισμένων εξ αυτών. Επίσης, υποχρεούνται εντός τριάντα ημερών από την κοινοποίηση της παρούσης, να εφαρμόσουν μηχανισμό διασφάλισης της αποτροπής ανταλλαγής εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών μεταξύ της ΔΕΗ Α.Ε. και της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή ΑΒΕΤΕ και μεταξύ αυτών και της Waste Syclo Υπηρεσίες Διαχείρισης Αποβλήτων Α.Ε. και να ενημερώσουν σχετικά την Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Ειδικότερα:

Α) Tα γνωστοποιούντα μέρη δεσμεύονται ότι η συμμετοχή οποιουδήποτε φυσικού προσώπου με οποιαδήποτε μορφή απασχόλησης (σύμβαση εργασίας, σύμβαση έργου κ.λπ.) στο τμήμα της επιχείρησης που είναι επιφορτισμένο με τη διεκπεραίωση της συμμετοχής της εταιρίας στην αγορά Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού και τη λήψη σχετικών αποφάσεων στο πλαίσιο αυτού θα συνιστά απόλυτο ασυμβίβαστο για τη συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο της Waste Syclo Υπηρεσίες Διαχείρισης Αποβλήτων Α.Ε. Ασυμβίβαστο, επίσης, θα ισχύει για την απόσπαση οποιουδήποτε στελέχους που απασχολείται οργανικά στο πλαίσιο συμμετοχής στην αγορά Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού από τη ΔΕΗ ή την ΤΕΡΝΑ στη Waste Syclo Υπηρεσίες Διαχείρισης Αποβλήτων Α.Ε.

Β) Τα μέλη του ΔΣ και οι εργαζόμενοι της κοινής εταιρίας Waste Syclo Υπηρεσίες Διαχείρισης Αποβλήτων Α.Ε. δεσμεύονται να υπογράψουν σύμφωνο εμπιστευτικότητας σύμφωνα με το οποίο όσες Εμπιστευτικές Πληροφορίες λαμβάνονται κατά τη διάρκεια της άσκησης των καθηκόντων τους δεν θα γνωστοποιούνται εκτός της Waste Syclo Υπηρεσίες Διαχείρισης Αποβλήτων ΑΕ, τόσο κατά τη διάρκεια όσο και για δύο (2) έτη μετά την με οποιονδήποτε τρόπο απώλειας της ιδιότητας / λήξης της εργασιακής τους σχέσης σε αυτήν.

2) Η κοινή εταιρία Waste Syclo Υπηρεσίες Διαχείρισης Αποβλήτων Α.Ε., δεν θα δραστηριοποιηθεί στην παραγωγή και την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας σε επίπεδο χονδρικής από πηγή άλλη, πλην της προερχόμενης από διαχείριση αποβλήτων.

3) Η πρόσβαση της κοινής επιχείρησης στις εγκαταστάσεις και υποδομές της ΔΕΗ A.E. ή των θυγατρικών / συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων ,πρέπει να λαμβάνει χώρα υπό εύλογους και μη εισάγοντες διακρίσεις εμπορικούς – συναλλακτικούς όρους (ισότιμη και μη προνομιακή πρόσβαση).

4) Η Waste Syclo Υπηρεσίες Διαχείρισης Αποβλήτων Α.Ε. θα διαθέτει και θα στηρίζει τις λειτουργίες της σε αυτόνομα συστήματα (ιδίως αυτόνομο μηχανογραφικό σύστημα).

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τους παραπάνω όρους και προϋποθέσεις, η Επιτροπή Ανταγωνισμού απείλησε πρόστιμο μέχρι ποσοστού δέκα τοις εκατό (10%) του συνολικού κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων που ανέλαβαν τις δεσμεύσεις.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ