Ποτε πληρώνονται το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης για τον Νοέμβριο

Ποτε πληρώνονται το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης  για τον Νοέμβριο
Στις 30/11 τελικά θα γίνει η πίστωση των χρημάτων για την δόση Νοεμβρίου απο το κοινωνικό επίδομα - εισόδημα αλληλεγγύης στους δικαιούχους σύμφωνα με την απόφαση που δημοσιεύτηκε σήμερα απο το Υπουργείο Εργασίας.

Ολη η απόφαση για το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης Εγκρίνουμε τη μεταφορά πίστωσης ύψους έντεκα εκατομμυρίων τριακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα δύο ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτών (11.393.862,88) €) από τον ΕΦ 33-220, ΚΑΕ 2764 οικ. έτους 2016, προκειμένου να προχωρήσει στην καταβολή της πληρωμής Νοεμβρίου του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης στους δικαιούχους, το σύνολο των οποίων ανέρχεται στις 44.928 (Valeur πίστωσης: 29/11/2016, στους δικαιούχους: 30/11/2016).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ