Διευκρινίσεις για τη ρύθμιση οφειλών στο ΙΚΑ

Διευκρινίσεις για τη ρύθμιση οφειλών στο ΙΚΑ
Εγκύκλιος του ΙΚΑ, ορίζει ότι μια ρύθμιση χάνεται σε περίπτωση καθυστέρησης και δεύτερης δόσης ρύθμισης ή σε περίπτωση μη καταβολής τρέχουσας εισφοράς.

Στην περίπτωση όμως που υπάρχουν οφειλέτες που έχουν ενταχθεί στη ρύθμιση των 100 δόσεων και στους οποίους επιβλήθηκε πρόστιμο σε χρονική περίοδο μεταγενέστερη της υπαγωγής τους σε αυτή, τότε η ρύθμιση δεν οδηγείται σε απώλεια.

Στο εξής θα δίνεται η δυνατότητα σε οφειλέτες αυτής της κατηγορίας να μπορούν να ρυθμίζουν αυτοτελώς και σε 12 δόσεις τυχόν επιβληθέντα πρόστιμα που αφορούν χρονική περίοδο μεταγενέστερη της υπαγωγής στη ρύθμιση. Στην περίπτωση, όμως, που ο οφειλέτης δεν δεχθεί να τις εξοφλήσει τις οφειλές του ή να τις καταβάλλει σε 12 δόσεις, τότε δεν θα θεωρείται ασφαλιστικά ενήμερος και θα λαμβάνονται τα προβλεπόμενα αναγκαστικά μέτρα.

Στην εγκύκλιο τονίζεται ότι η ίδια διαδικασία μπορεί να ακολουθηθεί σε όλες τις ρυθμίσεις πέραν του ν. 4321/2015, δηλαδή στους νόμους 3762/2009, 3863/2010 και 4305/2014.

Μάλιστα, το ΙΚΑ έχει ήδη τροποποιήσει το μηχανογραφικό του σύστημα (ΟΠΣ), έτσι ώστε οφειλές που καταλογίζονται αλλά δεν αποτελούν τρέχουσες εισφορές, να μην καθίστανται απαιτητές για τη διατήρηση της ρύθμισης.

Σημειώνεται ότι ο οφειλέτης που επιθυμεί την εξόφληση καταλογισμένου προστίμου δεν μπορεί να προβεί στην καταβολή του μέσω τραπεζών και πρέπει υποχρεωτικά να μεταβεί σε υπηρεσία του ΚΕΑΟ ή σε Υποκατάστημα του ΙΚΑ. Ανάλογα, η αίτηση ρύθμισης για ένταξη οφειλών σε 12 δόσεις δεν μπορεί να γίνει διαδικτυακά, αλλά η έκδοση της σχετικής απόφασης υλοποιείται μόνο μέσω των υπηρεσιών ΚΕΑΟ και των ταμειακών υπηρεσιών του ΙΚΑ. Επίσης, δεν χρησιμοποιείται η Ταυτότητα Οφειλέτη για την καταβολή δόσεων, στην περίπτωση δύο ενεργών ρυθμίσεων.

Ειδικά για την περίπτωση απωλεσθεισών ρυθμίσεων από αυτή την αιτία, για την ενεργοποίησή τους, είναι απαραίτητο ο οφειλέτης να καταβάλλει όλες τις δόσεις που θα έπρεπε να είχαν καταβληθεί, εάν η ρύθμιση δεν είχε απολεσθεί. Εάν ο οφειλέτης έχει ήδη ενταχθεί σε νεότερη ρύθμιση, τότε υποβάλλοντας σχετική αίτηση μπορεί να επανέλθει στο προηγούμενο καθεστώς ρύθμισης.

Παράδειγμα:

Οφειλέτης εντάχθηκε στη ρύθμιση του ν.4321/2015 στις 17/6/2015 για 72 δόσεις, την οποία απώλεσε την 1/11/2015. Στις 12/1/2016 εντάχθηκε στην πάγια ρύθμιση για την οποία έχει καταβάλλει κανονικά τις δόσεις του. Στις 22/3/2016 ο οφειλέτης προσέρχεται στην υπηρεσία αιτούμενος την επαναφορά της ρύθμισης ν.4321/2015. Η υπηρεσία του ΙΚΑ, εφόσον διαπιστώσει ότι η απώλεια οφείλεται αποκλειστικά σε καταλογισμό οφειλής που δεν αφορά τρέχουσες εισφορές, θα καταχωρεί εκ νέου αίτηση και απόφαση ρύθμισης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4321/2015, περιορίζοντας τον αριθμό δόσεων σε 63, δηλαδή αφαιρώντας 9 από τις αρχικές 72 δόσεις. Μετά την ενεργοποίηση εκ νέου του ευνοϊκού νόμου, εκπτώσεις που ήδη δικαιούταν ο οφειλέτης από την αρχική ρύθμιση που τηρούσε, μεταφέρονται στην ενεργή.