Έχετε κλειστό ακίνητο; Πώς θα απαλλαγείτε από τα δημοτικά τέλη

Ποιοι θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση, πού και μέχρι πότε - Αναλυτικές οδηγίες από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων

Έχετε κλειστό ακίνητο; Πώς θα απαλλαγείτε από τα δημοτικά τέλη

Ο νόμος 4555/2018 για την τοπική αυτοδιοίκηση και το άρθρο 222 επαναπροσδιορίζουν το θέμα της απαλλαγής των αδήλωτων κενών και μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων από τα δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού. Για να απαλλάσσεται το ακίνητο από την καταβολή τελών, θα απαιτείται υποβολής δήλωσης. Όλες οι πληροφορίες

 

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων, δημοσίευσε αναλυτικές οδηγίες για το θέμα που «καίει» εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες. Οι οδηγίες έχουν ως εξής:

  1. Παγιώθηκε νομοθετικά η απαλλαγή των κενών και μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων από τα δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού,η οποία υπήρξε ζωτικής σημασίας ιστορική κατάκτηση της ΠΟΜΙΔΑ με το Ν.3345/2005, μετά από αγώνες που διήρκεσαν μια ολόκληρη εικοσαετία!
  1. Σε ότι αφορά το παρελθόν, ηνέα διάταξη δίνει εξάμηνη προθεσμίασε όλους τους ιδιοκτήτες κενών και μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων που ως τώρα δεν το είχαν δηλώσει στον οικείο Δήμο, να σπεύσουν να το δηλώσουν τώρα καινα απαλλαγούν πλήρως από κάθε χρέωση, εφόσον υπήρχε αχρησία και διακοπή του ρεύματος.
  1. Για το μέλλον όμωςη νέα διάταξη ορίζειότι «Ακίνητα, στα οποία διακόπτεται η ηλεκτροδότηση,απαλλάσσονταιαπό την καταβολή τελών καθαριότητας και φωτισμούαπό την ημερομηνία υποβολής δήλωσης του ιδιοκτήτη τουςή του νόμιμου εκπροσώπου αυτού προς τον οικείο δήμο ότι δεν ηλεκτροδοτούνται και ότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν.»Μέχρι την υποβολή της ανωτέρω δήλωσης, τα τέλη οφείλονταικαι θα βεβαιώνονται σε βάρος του ιδιοκτήτη του ακινήτου, ενώ αν, παρά τη δήλωση, γίνεται χρήση ή ηλεκτροδότηση του ακινήτου, θα βεβαιώνεται επιπλέον και ισόποσο πρόστιμο!
  1. Όμως προσοχή: Η αυστηρή αυτή προυπόθεσηαφήνει τον απλό και απληροφόρητο πολίτη,που δεν θα γνωρίζει για τη νέα αυτή υποχρέωση,εκτεθειμένο στον κίνδυνο να χρεωθεί με τεράστιες αναδρομικές οφειλές έως και 20ετίας, που ειδικά στα επαγγελματικά ακίνητα θα έχουν κυριολεκτικά δημευτικό χαρακτήρα αφού θα μπορεί να υπερβούν και τη σημερινή αξία του ίδιου του ακινήτου, και έρχεται σε αντίθεση και με τη γνωστή πρόσφατη γνωμοδότηση του Συνηγόρου του Πολίτη για την απαλλαγή των ακινήτων αυτών από τα δημοτικά τέλη.
  1. Με άλλα άρθρα του ίδιου νόμου δίνεται στους ΟΤΑ η δυνατότητα έως και διπλασιασμού των ισχυόντων δημοτικών τελώνστα επαγγελματικά ακίνητα (άρθρο 182), αφού επιτρέπει έως και δεκαπλάσια τέλη σε σχέση με της οικιακής χρήσης, ενώ σήμερα επιτρέπεται έως το πενταπλάσιο. Επίσης με το άρθρο 185 προβλέπεται η καθιέρωση τριώνκλιμακίωνενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας καιφωτισμού, αντί των ισχυόντων δύο.

* Η νέα ρύθμιση του άρθρου 222 για την απαλλαγή των κενών ακινήτων προβλέπει συγκεκριμένα τα εξής:

"1. Τα δύο τελευταία εδάφια της παρ. 1 του αρ. 3 του Ν. 25/1975 (Α’ 74), όπως αντικαταστάθηκαν με το αρ. 5 του ν. 3345/2005 (Α’138), αντικαθίστανται ως εξής:

«Ακίνητα, στα οποία διακόπτεται η ηλεκτροδότηση, απαλλάσσονται από την καταβολή τελών καθαριότητας και φωτισμού από την ημερομηνία υποβολής δήλωσης του ιδιοκτήτη τους ή του νόμιμου εκπροσώπου αυτού προς τον οικείο δήμο ότι δεν ηλεκτροδοτούνται και ότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν. Μέχρι την υποβολή της ανωτέρω δήλωσης, τα τέλη οφείλονται ανά κατηγορία ακινήτου και καταβάλλονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του από 24.9/20.10.1958 β.δ. (Α΄171) Εάν, παρά την υποβολή της δήλωσης διαπιστωθεί ηλεκτροδότηση ή χρήση του ακινήτου, επιβάλλεται σε βάρος του υπόχρεου το τέλος που αναλογεί από το χρόνο απαλλαγής και ισόποσο πρόστιμο.

  1. Οφειλές από τέλη καθαριότητας και φωτισμού, που αντιστοιχούν σε χρονικό διάστημα μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, κατά το οποίο είχε διακοπεί η ηλεκτροδότηση ενός ακινήτου, σύμφωνα με βεβαίωση του αρμόδιου διαχειριστή δικτύου και αυτό δεν χρησιμοποιούταν, σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή του νόμιμου εκπροσώπου του, διαγράφονται ή παραλείπεται η βεβαίωσή τους. Εφόσον η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση δεν έχει υποβληθεί μέχρι την έναρξη ισχύοςτου παρόντος, υποβάλλεται μέσα σεέξι (6) μηνών από αυτήν. Ποσά που έχουν καταβληθεί δεν αναζητούνται."

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ