Επιτροπή Ανταγωνισμού: Παραβιάσεις στον κλάδο υπηρεσιών Security

 Επιτροπή Ανταγωνισμού: Παραβιάσεις στον κλάδο υπηρεσιών Security

Eρευνα επί καταγγελιών κατά δύο εταιρειών και αυτεπάγγελτη έρευνα της Επιτροπής Ανταγωνισμού στον κλάδο 

 

Η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού («ΕΑ») εξέτασε, κατόπιν Εισήγησης, καταγγελία κατά επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην αγορά της παροχής υπηρεσιών ασφαλείας για παράβαση των άρθρων 1 Ν. 703/1977 και 1 Ν. 3959/2011 και 101 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ΣΛΕΕ»), οι οποίες έχουν μείνει εκτός της διαδικασίας διευθέτησης, και συγκεκριμένα κατά των επιχειρήσεων α) MONDIALPOL HELLAS SECURITY SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (δ.τ. «MONDIALPOL HELLAS SECURITY SERVICES A.E.»), β) ESA SECURITY SOLUTIONS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (δ.τ. «ESA SECURITY SOLUTIONS S.A.»), καθώς και της αυτεπάγγελτης έρευνας της Υπηρεσίας σε επιχειρήσεις στην αγορά της παροχής υπηρεσιών ασφαλείας για παράβαση των άρθρων 1 Ν. 703/1977 και 1 Ν. 3959/2011 και 101 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με την υπ’ αριθμ. 731/2021 Απόφαση της, η ΕΑ σε Ολομέλεια αποφάσισε ομόφωνα και σε φανερή ψηφοφορία, τα ακόλουθα:

Α. Διαπιστώνει παράβαση, σύμφωνα με τα όσα εκτίθενται στο σκεπτικό της Απόφασης, των άρθρων 1 N. 3959/2011, 1 Ν. 703/1977 και 101 ΣΛΕΕ από την ένωση επιχειρήσεων «ΣΎΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ ΕΠΑΝΔΡΩΜΈΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ» (ΣΕΕΥΑ), για το χρονικό διάστημα από 25.5.2009 μέχρι 06.09.2011.

Β. Διαπιστώνει ότι λόγω εφαρμογής του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3959/2011 περί ανώτατου επιτρεπόμενου κατά νόμο ποσού επιβαλλόμενου προστίμου, το πρόστιμο για τη συμμετοχή της ένωσης επιχειρήσεων «ΣΎΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ ΕΠΑΝΔΡΩΜΈΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ» (ΣΕΕΥΑ) είναι μηδενικό.

Γ. Διαπιστώνει ότι η ατομική επιχείρηση «ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ», παραβίασε τα άρθρα 1 N. 3959/2011 και 1 Ν. 703/1977, για το χρονικό διάστημα από 11.11.2010 μέχρι 12.4.2011.

Δ. Δεν επιβάλλει στην ατομική επιχείρηση «ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ», κατά το σκεπτικό στην Απόφαση, πρόστιμο.

Ε. Υποχρεώνει την ένωση επιχειρήσεων «ΣΎΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ ΕΠΑΝΔΡΩΜΈΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ»και την ατομική επιχείρηση «ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ» να παραλείπουν στο μέλλον τις διαπιστωθείσες στο ως άνω σκεπτικό παραβάσεις.

ΣΤ. Επαπειλεί την ένωση επιχειρήσεων «ΣΎΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ ΕΠΑΝΔΡΩΜΈΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ»και την ατομική επιχείρηση «ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ» με πρόστιμο και χρηματική ποινή, εάν με απόφαση της Επιτροπής βεβαιώνεται η επανάληψη των διαπιστωθεισών παραβάσεων στο μέλλον.

Ζ. Δεν διαπιστώνει παράβαση των άρθρων 1 N. 3959/2011, 1 Ν. 703/1977, κατά το σκεπτικό στην Απόφαση, από τις εταιρείες «MONDIALPOL HELLAS SECURITY SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» και «ISS ASPIS SECURITY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (νυν «ESA SECURITY SOLUTIONS S.A.»).
Ιστορικό

Η καταγγελία στρεφόμενη κατά των ανωτέρω επιχειρήσεων αναφέρεται σε μη νόμιμη εναρμονισμένη πρακτική από τις τρεις εταιρείες σχετικά με υπηρεσίες φύλαξης, κατά παράβαση της νομοθεσίας του ανταγωνισμού. Η καταγγέλλουσα αναφέρεται σε δυο διαγωνισμούς, για τους οποίους υποστήριξε ότι υπήρξε εναρμόνιση των οικονομικών προσφορών των εταιρειών, κατά παράβαση των διατάξεων του Ν. 703/1977 και του Ν. 3959/2011.

Στο πλαίσιο εξέτασης της υπόθεσης, έλαβαν χώρα σειρά μέτρων έρευνας και ειδικότερα α) διενεργήθηκαν επιτόπιοι έλεγχοι στα γραφεία εταιρειών παροχής υπηρεσιών φύλαξης, στον Σύνδεσμο Ελληνικών Επιχειρήσεων Ασφαλείας («ΣΕΕΑ») και στον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Επανδρωμένων Υπηρεσιών Ασφαλείας («ΣΕΕΥΑ»), στάλθηκαν ερωτηματολόγια σε εταιρείες του κλάδου και σε αναθέτουσες αρχές, λήφθηκαν ανωμοτί καταθέσεις από εκπροσώπους εταιρειών παροχής υπηρεσιών φύλαξης στα γραφεία της ΕΑ και ζητήθηκε η συνδρομή μέσω παροχής στοιχείων δημόσιων υπηρεσιών.


Κατά την ΕΑ και βάσει των στοιχείων του φακέλου της υπόθεσης, ως σχετική αγορά για τους σκοπούς της παρούσας υπόθεσης θεωρείται η παροχή υπηρεσιών φύλαξης. Οι υπηρεσίες φύλαξης προσφέρονται στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας υπό επαρκώς ομοιογενείς συνθήκες ανταγωνισμού, καθώς η εμπορική πολιτική των εταιριών δεν διαφοροποιείται βάσει γεωγραφικών κριτηρίων. Ως εκ τούτου, ως γεωγραφική αγορά ορίζεται το σύνολο της ελληνικής επικράτειας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ