Πότε καλύπτει ο ΕΟΠΥΥ τις δαπάνες από την περίθαλψη των ασφαλισμένων του στο εξωτερικό

Πότε καλύπτει ο ΕΟΠΥΥ τις δαπάνες από την περίθαλψη των ασφαλισμένων του στο εξωτερικό
Διευκρινίσεις για τη διαδικασία υποβολής αιτημάτων ασφαλισμένων για απόδοση δαπάνης για ιατρικώς αναγκαία περίθαλψη που τους παρασχέθηκε σε κράτος–μέλος της ΕΕ, ΕΟΧ, ή Ελβετία κατά τη διάρκεια προσωρινής διαμονής σε αυτό, δίνει ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ).

Σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς, ρυθμίζονται οι περιπτώσεις χορήγησης παροχών ασθενείας σε είδος για ασφαλισμένους που μετακινούνται σε άλλο κράτος-μέλος για προσωρινή διαμονή εφόσον είναι κάτοχοι έντυπου δικαιώματος (Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας–ΕΚΑΑ, ή Πιστοποιητικού Προσωρινής Αντικατάστασης–ΠΠΑ), μέσω του οποίου πιστοποιείται το δικαίωμά τους για παροχές ασθενείας σε είδος.

Ωστόσο σε περιπτώσεις που ο ασφαλισμένος δεν μπορεί να αποδείξει το δικαίωμά του σε παροχές ασθένειας σε είδος επιδεικνύοντας έντυπο δικαιώματος τη στιγμή που η ιατρική περίθαλψη καθίσταται αναγκαία στο κράτος-μέλος προσωρινής διαμονής και αναλαμβάνει ο ίδιος το κόστος του συνόλου ή μέρους των παροχών που του χορηγήθηκαν, δύναται να του αποδοθεί το κόστος ή μέρος αυτού από τον αρμόδιο φορέα βάσει των κλιμάκων απόδοσης που παρέχει ο φορέας του τόπου διαμονής.

Η προαναφερόμενη διαδικασία πραγματοποιείται κατόπιν σχετικής αιτήσεως του ασφαλισμένου στον αρμόδιο φορέα, ο οποίος υποχρεούται να αποδώσει τα ποσά βάσει των κλιμάκων απόδοσης που παρέχει ο φορέας του τόπου διαμονής μέσω της συμπλήρωσης του εντύπου Ε126 GR "Τιμολόγηση για απόδοση δαπάνης παροχών σε είδος".

Προϋποθέσεις για εξέταση αιτήματος

Προκειμένου ο ΕΟΠΥΥ, ως Οργανισμός Σύνδεσης της Ελλάδας για την εφαρμογή των Ευρωπαϊκών Κανονισμών 883/04 και 987/09 σε θέματα απόδοσης δαπανών για παροχές ασθενείας σε είδος και ως αρμόδιος φορέας του τόπου διαμονής ή κατοικίας για παροχές ασθενείας σε είδος σε προσωρινά διαμένοντες ή μόνιμα κατοικούντες στη χώρα μας Ευρωπαίους ασφαλισμένους, να μπορεί να εξετάσει αίτημα ασφαλισμένου ελληνικού φορέα κοινωνικής ασφάλισης ο οποίος αναγκάστηκε να αναλάβει ο ίδιος το κόστος των παροχών που του χορηγήθηκαν κατά τη διάρκεια προσωρινής διαμονής σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρώπης χρειάζεται να πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

1. Ο ασφαλισμένος ή το έμμεσο μέλος να έχει ασφαλιστική ικανότητα σε ισχύ την περίοδο που παρασχέθηκε η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

2. Η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη που παρασχέθηκε στον ασφαλισμένο ή το έμμεσο μέλος κατά τη διάρκεια προσωρινής διαμονής σε άλλο κράτος-μέλος, να χαρακτηρίζεται ως ιατρικώς αναγκαία.

3. Η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη να χορηγήθηκε από τις δημόσιες δομές πρωτοβάθμιας ή/και δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας της χώρας προσωρινής διαμονής.

4. Ο σκοπός της προσωρινής διαμονής στο άλλο κράτος μέλος να μην είναι η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

5. Να έχει εξοφληθεί το τιμολόγιο της παρασχεθείσας περίθαλψης.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία θα πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση του ασφαλισμένου προς τον ΕΟΠΥΥ είναι τα ακόλουθα:

- Φωτοαντίγραφο της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας (ΕΚΑΑ) ή Πιστοποιητικού Προσωρινής Αντικατάστασης (ΠΠΑ) σε ισχύ την περίοδο που παρασχέθηκε η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, εάν είχε εκδοθεί.

- Φωτοαντίγραφο του βιβλιαρίου ασθένειας του ασφαλισμένου ή του έμμεσου μέλους σε ισχύ για το έτος που παρασχέθηκε η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

- Ιατρική γνωμάτευση-διάγνωση του θεράποντος ιατρού περί του ιατρικώς αναγκαίου περιστατικού μεταφρασμένη στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.

- Τιμολόγιο με τις αναλυτικές χρεώσεις για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες.

- Πρωτότυπες εξοφλητικές αποδείξεις για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες.

ΠHΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ