ΤτΕ: Ταμειακό έλλειμμα 2,499 δισ. ευρώ στο 9μηνο

ΤτΕ: Ταμειακό έλλειμμα 2,499 δισ. ευρώ στο 9μηνο
Έλλειμμα 2,499 δισ. ευρώ παρουσίασε το ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης το εννεάμηνο του 2015 έναντι ελλείμματος 2,213 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2014.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος που δημοσίευσε σήμερα, κατά την περίοδο αυτή, τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 31,463 δισ. ευρώ, από 34,459 δισ. ευρώ πέρυσι.

Σε αυτά δεν περιλαμβάνονται 55 εκατ. ευρώ από τη μεταφορά των αποδόσεων ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Όσον αφορά τις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού, διαμορφώθηκαν σε 33,832 δισ. ευρώ, από 36,447 δισ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2014.

Καθαρέςδανειακέςανάγκεςκεντρικήςδιοίκησηςσεταμειακήβάση

(εκατ.ευρώ)

Ετήσιαστοιχεία

Σεπτέμβριος

Ιανουάριος -Σεπτέμβριος

2013

2014

2014

2015*

2014

2015*

Ι.ΚΑΘΑΡΟΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑΚΤΙΚΟΥΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

-10,880

-2,362

674

141

-1,904

-2,399

Έ σ ο δα

46,630

3

47,104

5

4,238

3,468

34,459

7

31,463

9

Δ α π ά ν ες

57,797

4

49,590

6

3,548

3,726

36,447

8

33,832

ΜεταβολήλογαριασμώνΔημοσίουστηνΤράπεζατηςΕλλάδος

287

124

-16

398

84

-30

ΙΙ.ΚΑΘΑΡΟΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

-2,009

-1,866

-280

-605

-230

-100

ΙΙΙ.ΚΑΘΑΡΟΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΚΡΑΤΙΚΟΥΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ(Ι+ΙΙ)

-12,889

-4,228

394

-464

-2,134

-2,499

IV.ΤΟΚΟΙ

6,170

5,644

46

74

4,891

5,177

Έντοκαγραμμάτια

619

376

22

43

298

308

Ομόλογα

2,994

2,568

6

14

2,354

2,141

Λοιποί

2,557

2,700

18

18

2,238

2,728

V.ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΚΡΑΤΙΚΟΥΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

-6,718

1,416

440

-390

2,757

2,678

VI.Μεταβολήλοιπών λογ/σμώνΔημοσίουστην ΤράπεζατηςΕλλάδος 1

95

18

5

-283

-79

0

VII.ΚΑΘΑΡΟΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΚΕΝΤΡΙΚΗΣΔΙΟΙΚΗΣΗΣ(ΙΙΙ+VI)2

-12,794

-4,209

399

-748

-2,213

-2,499