Μείωση του τζίρου στο λιανικό εμπόριο το Μάρτιο

Μείωση του τζίρου στο λιανικό εμπόριο το Μάρτιο
Μείωση κατά 3,4% σημείωσε ο δείκτης κύκλου εργασιών στο λιανικό εμπόριο το Μάρτιο του 2014, σε σύγκριση με τον δείκτη του Μαρτίου

2013, ενώ σε σύγκριση με τον δείκτη του Φεβρουαρίου 2014 σημείωσε αύξηση κατά 0,9%, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Ο Δείκτης Όγκου, κατά το μήνα Μάρτιο 2014, σε σύγκριση με τον δείκτη του Μαρτίου 2013, σημείωσε μείωση κατά 0,8%, ενώ σε σύγκριση με τον δείκτη του Φεβρουαρίου 2014 σημείωσε μείωση κατά 5,3%.

Η αναθεώρηση του έτους βάσης έγινε στο πλαίσιο εφαρμογής του Κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΚ) 1165/98, σύμφωνα με τον οποίο οι βραχυχρόνιοι δείκτες αναθεωρούνται κάθε πέντε (5) χρόνια, με έτος βάσης που λήγει σε 0 ή 5.

Σκοπός της αναθεώρησης είναι η προσαρμογή του δείκτη στα πλέον επικαιροποιημένα στοιχεία της διάρθρωσης του λιανικού εμπορίου. Στην έρευνα για την κατάρτιση των δεικτών περιλαμβάνονται 41.820 επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου, με ετήσιο κύκλο εργασιών το έτος 2010 ίσο ή μεγαλύτερο των 200.000 ευρώ, από τις οποίες επελέγη και ερευνάται αντιπροσωπευτικό δείγμα 1.626 επιχειρήσεων σε όλη τη χώρα.

Σκοπός του δείκτη είναι η παρουσίαση της εξέλιξης της αγοράς αγαθών. Ο κύκλος εργασιών
περιλαµβάνει τα συνολικά ποσά που έχει τιµολογήσει η επιχείρηση στη διάρκεια της περιόδου αναφοράς
και τα οποία αντιστοιχούν σε µεταπώληση αγαθών χωρίς κανένα µετασχηµατισµό. Τα στοιχεία που
συγκεντρώνονται, κάθε µήνα, αφορούν τις πραγµατοποιηθείσες πωλήσεις (λιανικές και χονδρικές),από
τις οποίες εξαιρείται ο ΦΠΑ, αλλά συµπεριλαµβάνονται οι άλλοι φόροι και τα τέλη επί των αγαθών.