Οι «εντολές» της τρόικας για τη φοροδιαφυγή

Οι «εντολές» της τρόικας για τη φοροδιαφυγή
Κόκκινη κάρτα βγάζει η τρόικα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην κυβέρνηση όσον αφορά στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής. Η απόρρητη έκθεση που συνέταξαν και την οποία έφεραν στη δημοσιότητα οι εφοριακοί κάνει λόγο για πλήρη αποτυχία στην επίτευξη των στόχων που είχαν τεθεί από πέρυσι ενώ παραθέτει μια σειρά από «εντολές» τις οποίες η κυβέρνηση θα πρέπει (υποτίθεται ότι είναι συστάσεις αλλά γνωρίζουμε τι ακριβώς γίνεται με τις συστάσεις της τρόικας) να εκτελέσει. Δείτε τον πλήρη κατάλογο με τις εντολές όπως ακριβώς περιγράφονται στην έκθεση   Θεσμική Μεταρρύθμιση Να υπάρξει δήλωση της Κυβέρνησης που να καταδεικνύει ξεκάθαρα την πρόθεσή της να επιτευχθεί η απαραίτητη αυτονομία στη φορολογική διοίκηση, καθώς και την προθυμία της να εγκαταλειφθούν οι υφιστάμενοι διοικητικοί περιορισμοί προκειμένου αυτό να γίνει πράξη. Να ολοκληρωθούν οι προγραμματικές εργασίες της Ομάδας Εργασίας Θεσμικής Μεταρρύθμισης σύμφωνα με το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα. Η διαχείριση της διευκόλυνσης και της υλοποίησής της αυτονομίας να γίνει με τη σύγχρονη προσέγγιση διοίκησης έργου, με υποβολή μηνιαίων αναφορών προς τον Υπουργό Οικονομικών επί της συντελούμενης προόδου.   Λειτουργική Αξιολόγηση Δομών Να συμπεριληφθεί το ΣΔΟΕ στη δομή της ΓΓΔΕ ως αρχικό βήμα για την ενσωμάτωσή του στη Φορολογική Διοίκηση. Να συμπεριληφθεί η ΓΓΠΣ στη δομή της ΓΓΔΕ. Οι λειτουργικές αρμοδιότητες φορολογικής πολιτικής να μεταφερθούν στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών. Να θεσπιστεί λειτουργία διευκόλυνσης εμπορίου περιλαμβανόμενων των εξωτερικών επικοινωνιών καθώς και της υποστήριξης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνείων (ICIS) εντός της Τελωνειακής Διοίκησης. Είσπραξη Οφειλών Να ανανεωθεί η εστίαση της ΕΜΕΙΣ (‘Μονάδας Μεγάλων Οφειλετών’) με επίκεντρο τις εισπράξιμες μεγάλες οφειλές. Να στελεχωθεί πλήρως η υφιστάμενη ΕΜΕΙΣ και να συσταθεί παράλληλα δεύτερη ‘Μονάδα Μεγάλων Οφειλετών’ για τη μεγιστοποίηση της είσπραξης οφειλών από τις 1500 μεγαλύτερες εισπράξιμες οφειλές κατά το 2013.   ΔΟΥ Μεγάλων Επιχειρήσεων Να καταργηθεί η υποχρέωση ελέγχου από τη ΔΟΥ ΜΕΦΟ των φορολογικών δηλώσεων των τελευταίων δέκα ετών. Να εφαρμοστεί το σύστημα επιλογής υποθέσεων προς έλεγχο βάσει κανόνων έως το τέλος Φεβρουαρίου 2013.   Φυσικά Πρόσωπα Μεγάλου Πλούτου/Ελεύθεροι Επαγγελματίες Υψηλών Εισοδημάτων Να δημοσιευθεί η Υπουργική Απόφαση για την υλοποίηση Μεθόδων Εμμέσων Ελέγχων. Ναμετακινηθούν 19 επιπλέονελεγκτέςστοΔΕΚΑθηνώνκαι 11 στοΘεσσαλονίκης. Τααποτελέσματατωνελέγχωνπουδιενεργούνταιστηδιευρυμένηδεξαμενήυποθέσεωνναπαρακολουθούνταιστενάκαινααναπροσαρμοστούντακριτήριαεπιλογής, ιδιαίτεραεκείναπουαφορούνσεελεύθερους επαγγελματίες (π.χ. γιατρούς, δικηγόρους). Επίλυση Διαφορών Να ξεκινήσουν άμεσα οι εργασίες για να σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί η υποχρεωτική διαδικασία διοικητικής επίλυσης διαφορών που απαιτείται δυνάμει του Μνημονίου. Προσλήψεις Ελεγκτών Να επιταχυνθεί η εξωτερική πρόσληψη των επιπλέον 200 νέων ελεγκτών ώστε να διασφαλιστεί η εκπλήρωση της δεσμευτικής υποχρέωσης που έχει αναληφθεί για το τέλος Μαρτίου. Να αυξηθεί ο αριθμός των εξωτερικά προσλαμβανόμενων ελεγκτών εντός του πλαισίου των περιορισμών που ισχύουν για το σύνολο της κυβέρνησης ως προς την ιεράρχηση προτεραιοτήτων και τις προσλήψεις (την περίοδο 2013-14 θα χρειαστούν επιπλέον 500 εξωτερικά προσλαμβανόμενοι ελεγκτές ετησίως—μάλιστα ευκταίο θα ήταν πολλοί από αυτούς να διαθέτουν πτυχίο νομικής).