Έρχονται 55 προσλήψεις στο υπουργείο Εσωτερικών

Έρχονται 55 προσλήψεις στο υπουργείο Εσωτερικών
Σε 55 προσλήψεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προχωρά η υπηρεσία Ασύλου του υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της υπηρεσίας.

Ειδικότερα, η σχετική ανακοίνωση αναφέρει ότι:

Αιτήσεις για το γραφείο Ασύλου Αθηνών - Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό «ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4» και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν την αίτηση αλλά και ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:( Υπηρεσία Ασύλου Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Π. Κανελλοπούλου 2, T.K. 10177- Αθήνα) απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, με την ένδειξη για την ΣΟΧ6/2016.

Αιτήσεις για το γραφείο Ασύλου στη Σάμο - Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν την αίτηση αλλά και ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Υπηρεσία Ασύλου Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Π. Κανελλοπούλου 2, T.K. 10177- Αθήνα) απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού με την ένδειξη για την ΣΟΧ7/2016.