Δεύτερη ευκαιρία σε όσους θέλουν δωρεάν παιδικό σταθμό για τα παιδιά τους – Δείτε τα νέα κριτήρια

Δεύτερη ευκαιρία σε όσους θέλουν δωρεάν παιδικό σταθμό για τα παιδιά τους – Δείτε τα νέα κριτήρια
Το fpress.gr έχει αναφερθεί εκτενώς στο πρόγραμμα επιδότησης των παιδικών σταθμών έτσι ώστε οι γονείς που πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια να μπορούν να στέλνουν τα παιδιά τους δωρεάν στον παιδικό σταθμό. Με αιφνιδιαστική απόφαση των ιθυνόντων τα κριτήρια χαλάρωσαν. Έτσι, χιλιάδες γονείς που αποκλείονταν από τη διαδικασία, τώρα μπορούν και αυτοί να διεκδικήσουν μια δωρεάν θέση σε παιδικό σταθμό για το παιδί τους.

Δεδομένου ότι οι ημερομηνίες για την υποβολή των αιτήσεων ήδη «τρέχουν» θα πρέπει να διαβάσετε τα όσα ακολουθούν και να κινηθείτε άμεσα. ΕΠίσης, θα σας φανεί χρήσιμο το προηγούμενο αφιέρωμα του fpress.gr αλλά και η προκήρυξη. Και τα δύο μπορείτε να τα διαβάσετε κάνοντας κλικ εδώ.

Τι άλλαξε: εις βάρος των γονιών που έχουν υποστεί κατακόρυφη μείωση των εισοδημάτων τους μέσα στο 2011, γινόταν μια κατάφορη αδικία. Παρά το γεγονός ότι τα εισοδήματα είχαν καταρρεύσει, οι γονείς δεν μπορούσαν να διεκδικήσουν μια επιδοτούμενη θέση στον παιδικό σταθμό επειδή ως βασικό κριτήριο, ήταν το οικογενειακό εισόδημα του 2010 να μην υπερβαίνει τα 40.000 ευρώ.

Με απόφαση που ανακοινώθηκε από χθες αυτό άλλαξε. Οι γονείς μπορούν να προσκομίσουν τη φορολογική δήλωση του 2012 στην οποία θα αποτυπώνεται και η μείωση εισοδημάτων που έγινε κατά τη διάρκεια της περυσινής χρονιάς. Έτσι, χιλιάδες γονείς που αποκλείονταν από τη διαδικασία, μπαίνουν τώρα και αυτοί στο παιχνίδι.

Η σχετική απόφαση επιτρέπει στις μητέρες που έχουν ήδη καταθέσει την αίτησή τους, να υποβάλλουν συμπληρωματική αίτηση με το καινούργιο εκκαθαριστικό. Επίσης, δυνατότητα υποβολής αίτησης έχουν και αυτοί που δεν έχουν παραλάβει ακόμη το εκκαθαριστικό της εφορίας.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΤΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Σύμφωνα με την τροποποίηση της πρόσκλησης με αριθμό 1034/19.6.2012 και 1035/19.06.2012 της ΕΕΤΑΑ, το εκκαθαριστικό σημείωμα μπορεί και να αφορά στο οικονομικό έτος 2012 (δηλαδή για εισοδήματα από 1/1/2011 έως 31/12/2011). Αναλυτικοί όροι και οι προϋποθέσεις αναφέρονται στην πρόσκληση, που ακολουθεί:

Η παράγραφος γ του κεφαλαίου 2.4 «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» του άρθρου 2 «Επιλογή ωφελουμένων – διενέργεια διαγωνισμού» του Δεύτερου Μέρους της Πρόσκλησης της Ε.Ε.Τ.Α.Α. με αριθμό 1034/19.06.2012 και 1035/19.06.2012, για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής», τροποποιείται και αντικαθίσταται ως εξής:

«γ) Εκκαθαριστικό σημείωμα ή αντίγραφο αυτού, για το οικονομικό έτος 2011 (δηλαδή για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2010 έως 31/12/2010) ή το οικονομικό έτος 2012 (δηλαδή για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2011 έως 31/12/2011), κατ' επιλογή του ωφελουμένου. Προσοχή: εκκαθαριστικό σημείωμα οποιουδήποτε άλλου έτους, πλην των ανωτέρω αναφερομένων, δεν είναι αποδεκτό και συνιστά λόγο απόρριψης.

Σε περίπτωση που το εκκαθαριστικό σημείωμα του 2012 δεν έχει εκδοθεί ακόμη, εναλλακτικά δύναται να υποβληθεί:

α. εάν η φορολογική δήλωση υποβλήθηκε ηλεκτρονικά, το ενδεικτικό εκκαθαριστικό σημείωμα, συνοδευόμενο από Υπεύθυνη Δήλωση της μητέρας με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, με την οποία θα βεβαιώνεται: i) ότι τα στοιχεία που δηλώνονται είναι αληθή, ii) ότι το οριστικό εκκαθαριστικό σημείωμα δεν έχει εκδοθεί και iii) ότι εντός 5 ημερών από την παραλαβή του, η μητέρα υποχρεούται να το προσκομίσει στην Ε.Ε.Τ.Α.Α.

β. εάν η φορολογική δήλωση υποβλήθηκε στη Δ.Ο.Υ., αντίγραφο του Ε1 επικυρωμένο από τη Δ.Ο.Υ., συνοδευόμενο από Υπεύθυνη Δήλωση της μητέρας με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, με την οποία θα βεβαιώνεται: i) ότι τα στοιχεία που δηλώνονται είναι αληθή, ii) ότι το οριστικό εκκαθαριστικό σημείωμα δεν έχει εκδοθεί και iii) ότι εντός 5 ημερών από την παραλαβή του, η μητέρα υποχρεούται να το προσκομίσει στην Ε.Ε.Τ.Α.Α.

γ. εάν η φορολογική δήλωση υποβλήθηκε ταχυδρομικά, αντίγραφο του Ε1, συνοδευόμενο από βεβαίωση αποδοχών του εργοδότη και Υπεύθυνη Δήλωση της μητέρας με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, με την οποία θα βεβαιώνεται: i) ότι τα στοιχεία που δηλώνονται στο Ε1 είναι αληθή, ii) ότι το οριστικό εκκαθαριστικό σημείωμα δεν έχει εκδοθεί και iii) ότι εντός 5 ημερών από την παραλαβή του, η μητέρα υποχρεούται να το προσκομίσει στην Ε.Ε.Τ.Α.Α.

Σε περίπτωση υποβολής ψευδών στοιχείων εκ μέρους των ωφελουμένων, εκτός από τις λοιπές συνέπειες του νόμου περί υποβολής ψευδούς υπεύθυνης δήλωσης και των διατάξεων του Ποινικού Κώδικα περί απάτης, θα διακόπτεται η φιλοξενία του τέκνου και η Ε.Ε.Τ.Α.Α. δικαιούται να λάβει αποζημίωση από τον ψευδώς δηλώσαντα ωφελούμενο, για κάθε άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία της, κατ' ελάχιστον δε αποζημίωση ισόποση με το αντίτιμο των παρασχεθεισών υπηρεσιών.

Σημειώνεται ότι δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι ενδιαφερόμενες των οποίων το οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 40.000 €.

Όσες μητέρες δεν υποβάλλουν φορολογική δήλωση, θα πρέπει να καταθέσουν σχετική Υπεύθυνη Δήλωση, θεωρημένη από τη Δ.Ο.Υ.

Οι έγγαμες μητέρες που υποβάλλουν ατομική φορολογική δήλωση, θα πρέπει να προσκομίζουν και το εκκαθαριστικό (ή τα ισοδύναμα με αυτό έγγραφα, σύμφωνα με τα ανωτέρω) του συζύγου τους για το αντίστοιχο οικονομικό έτος.

Διευκρινίζεται ότι οι μητέρες που έχουν ήδη υποβάλει αίτηση πριν τη δημοσίευση της παρούσας τροποποίησης δύνανται να υποβάλουν συμπληρωματικό φάκελο με το εκκαθαριστικό σημείωμα (ή τα ισοδύναμα έγγραφα) του οικονομικού έτους 2012, με τη ρητή αναφορά ότι τα συγκεκριμένα δικαιολογητικά υποβάλλονται για να αντικαταστήσουν το εκκαθαριστικό σημείωμα του οικονομικού έτους 2011. Στον συμπληρωματικό φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του φακέλου υποβολής της αρχικής αίτησης.