Δάνειο πολλών εκατομμυρίων έλαβε η Forthnet

Δάνειο πολλών εκατομμυρίων έλαβε η Forthnet
Η διοίκηση της εταιρείας Forthnet AΕ ανακοίνωσε ότι έλαβε νέο ομολογιακό δάνειο ύψους 78 εκατ. ευρώ.

Συγκεκριμένα αποφασίστηκε:

(α) ενέκρινε κείμενα βασικών όρων (term sheets) για την αναχρηματοδότηση: (i) υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων της Forthnet, μέσω της έκδοσης ενός νέου κοινού, εμπραγμάτως εξασφαλισμένου, ομολογιακού δανείου συνολικού ύψους €78.461.538 με διοργανώτριες τις τράπεζες Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Τράπεζα και Τράπεζα Αττικής, κατόπιν της από 15.06.2016 δεσμευτικής πρότασής τους.

Το εν λόγω ομολογιακό δάνειο θα έχει οκταετή διάρκεια, κυμαινόμενο επιτόκιο και θα εκδοθεί με την εγγύηση της θυγατρικής της Εταιρείας, Forthnet Media AE («FM»), (ii) υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων της FΜ, μέσω της έκδοσης ενός νέου κοινού, εμπραγμάτως εξασφαλισμένου, ομολογιακού δανείου συνολικού ύψους 176.538.462 ευρώ με διοργανώτριες τις τράπεζες Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Τράπεζα Πειραιώς και Alpha Τράπεζα, κατόπιν της από 15.06.2016 δεσμευτικής πρότασής τους. Το εν λόγω ομολογιακό δάνειο θα έχει οκταετή διάρκεια, κυμαινόμενο επιτόκιο και θα εκδοθεί με την εγγύηση της εταιρείας.

Η έκδοση των ανωτέρω κοινών ομολογιακών δανείων και η κάλυψή τους από τις διοργανώτριες τράπεζες τελούν υπό συνήθεις όρους και προϋποθέσεις, πλέον της υποχρέωσης της Forthnet να αποπληρώσει 21.538.462 ευρώ και της υποχρέωσης της FM να αποπληρώσει 48.461.538 ευρώ, ήτοι συνολικά 70 εκατ. ευρώ, προς εξόφληση μέρους των ανωτέρω υφιστάμενων αντίστοιχων δανειακών υποχρεώσεών τους.

(β) Κατόπιν της συμφωνίας που επετεύχθη επί των βασικών όρων της αναχρηματοδότησης, το Διοικητικό Συμβούλιο, δυνάμει της εξουσιοδότησης που του χορήγησε η από 28.06.2011 τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, ενέκρινε την έκδοση από την εταιρεία μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου συνολικού ύψους μέχρι και 99.087.466,50 ευρώ με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της, σύμφωνα με το άρθρο 3α του Κ.Ν. 2190/1920, το Ν. 3156/2003 και τις λοιπές διατάξεις της εφαρμοστέας νομοθεσίας.

Συγκεκριμένα, ενέκρινε την έκδοση μέχρι και 330.291.555 ονομαστικών μετατρέψιμων ομολογιών με ημερομηνία λήξης εννέα έτη από την ημερομηνία έκδοσής τους, ονομαστική αξία και τιμή έκδοσης 0,30 ανά ΜΟ, λόγο μετατροπής μία ΜΟ προς μία νέα κοινή ονομαστική μετοχή της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ και τιμή μετατροπής 0,30 ευρώ ανά ΜΟ.

Περαιτέρω, ενέκρινε οι ΜΟ να εκδοθούν σε άυλη μορφή και να υποβληθεί αίτηση για την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση στην Αγορά Αξιών (Κύρια Αγορά) του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Σκοπός του ΜΟΔ είναι η χρηματοδότηση των συνολικά 70 εκατ. ευρώ που η εταιρεία και η FM θα καταβάλουν στο πλαίσιο της αναχρηματοδότησης, κατά τα ανωτέρω διαλαμβανόμενα, ενώ το υπόλοιπο ποσό θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη των αναγκών της εταιρείας και του ομίλου της σε κεφάλαιο κίνησης. Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε και τους λοιπούς συνοπτικούς όρους του ΜΟΔ που θα περιλαμβάνονται και εξειδικεύονται στο κατ’ άρθρο 1, παρ. 4 του Ν. 3156/2003 πρόγραμμα του ΜΟΔ.