Πώς ο Στασινόπουλος προσπαθεί να διασώσει την Σιδενόρ

  Πώς ο Στασινόπουλος προσπαθεί να διασώσει την Σιδενόρ
Σε επιχείρηση διάσωσης της Σιδενόρ προχωρά ο Όμιλος Στασινόπουλου, ο οποίος προχωρά στην συγχώνευση της με την μητρική Βιοχάλκο.


Σύμφωνα με την διοίκηση της εταιρίας η συγχώνευση των Βιοχάλκο και της Σιδενόρ Συμμετοχών αποτελεί τη μοναδική λύση να ενισχυθεί κεφαλαιακά η θυγατρική (μέσω 25 εκατ ευρώ που θα εισφέρει η μητρική).
Σύμφωνα με πηγές της εταιρία στόχος της επιχειρούμενης συγχώνευσης είναι τα εργοστάσια της Σιδενόρ που απειλούνται με λουκέτο να συνεχίσουν την λειτουργία τους, να διασωθούν οι θέσεις εργασίας, και το νέο σχήμα να έχει καλύτερη πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό, με κεφάλαια που θα έρθουν από το εξωτερικό.
Όπως αναφέρει η εταιρία, "προερχόμενα πρωτίστως από υφιστάμενα διαθέσιμα της απορροφώσας Viohalco, τα εν λόγω κεφάλαια θα ανέλθουν σε μια πρώτη φάση σε 25 εκατ. ευρώ και θα επενδυθούν στα δύο εργοστάσια μέσω αυξήσεων κεφαλαίου που θα γίνουν στις χαλυβουργικές εταιρίες της Σιδενόρ Συμμετοχών «Σιδενόρ Βιομηχανική Χάλυβα ΑΕ» και «Sovel Ελληνική Εταιρία Επεξεργασίας Χάλυβος ΑΕ», αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης".
Η προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής είναι 2,28 (μετοχές της Σιδενόρ) προς 1 μετοχή της Βιοχάλκο και έχει προκύψει έπειτα από μελέτη αξιολόγησης. Ωστόσο, η τελική σχέση ανταλλαγής θα καθοριστεί από βελγικό δικαστήριο.
Ειδικότερα, τα δύο Διοικητικά Συμβούλια:
1) αποφάσισαν την έναρξη της διαδικασίας για τη διασυνοριακή συγχώνευση με απορρόφηση της Σιδενόρ Συμμετοχών από τη Viohalco,
2) όρισαν ως ημερομηνία ισολογισμού μετασχηματισμού την 31.12.2014,
3) αποφάσισαν τη σύνταξη του κοινού σχεδίου διασυνοριακής συγχώνευσης και των εκθέσεων των Διοικητικών Συμβουλίων για τη διασυνοριακή συγχώνευση και προσδιόρισαν προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής μετοχών,
4) αποφάσισαν να συνυποβάλουν αίτηση προς τον Πρόεδρο του Εμποροδικείου των Βρυξελλών για τον ορισμό κοινού ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα για τη σύνταξη της έκθεσης του άρθρου 6 του ελληνικού νόμου 3777/2009 και του άρθρου 772/9 του βελγικού Κώδικα Εταιριών
5) έδωσαν την εντολή να γίνουν όλες οι κατά τον νόμο απαιτούμενες ενέργειες και γνωστοποιήσεις.
Η συγχώνευση θα γίνει λαμβάνοντας υπόψη τη λογιστική αξία των συγχωνευομένων εταιριών και τις οικονομικές καταστάσεις της 31.12.2014 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 772 του βελγικού Κώδικα Εταιριών και του ελληνικού νόμου 3777/2009 για τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις κατ’ εφαρμογή της οδηγίας 2005/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις κεφαλαιουχικών εταιριών.
Συνεπεία της σκοπούμενης συγχώνευσης, οι μέτοχοι της Σιδενόρ Συμμετοχών θα ανταλλάξουν τις μετοχές τους με μετοχές της Viohalco, μετοχές εισηγμένες και διαπραγματευόμενες Xρηματιστήριο Euronext των Βρυξελλών και στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
Η προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής προσδιορίσθηκε σε 2,28:1, δηλαδή οι μέτοχοι της Σιδενόρ Συμμετοχών προτείνεται να ανταλλάξουν δύο κόμμα είκοσι οκτώ (2,28) μετοχές της Σιδενόρ Συμμετοχών με μία (1) μετοχή της Viohalco.
Η ολοκλήρωση της διαδικασίας συγχώνευσης τελεί υπό την έγκριση των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων των συγχωνευομένων εταιριών και την πλήρωση όλων των νομίμων διατυπώσεων.
Η όλη διαδικασία εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί εντός του Ιουλίου 2015.