ΕΒΕΑ: Ανανέωση εγγραφής των επιχειρήσεων στο Μητρώο Εξαγωγέων

ΕΒΕΑ: Ανανέωση εγγραφής των επιχειρήσεων στο Μητρώο Εξαγωγέων
Την ανανέωση της εγγραφής τους στο Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων του ΕΒΕΑ έως και τις 30/5/2015 πρέπει να αποφασίσουν οι επιχειρηματίες, σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης νομοθεσίας ή με τη νέα νομοθεσία, ανακοίνωσε το ΕΒΕΑ.

Ειδικότερα,καλούνται οι επιχειρήσεις που καταχωρήθηκαν στο Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων του ΕΒΕΑ το έτος 2012 ή που ανανέωσαν την εξαγωγική τους επωνυμία κατά το έτος αυτό και οι οποίες έχουν συγκεκριμένο αριθμό Ειδικού Μητρώου Εξαγωγέων (ΕΜΕ) να προσέλθουν, για ανανέωση της εγγραφής τους στο Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων του Ε.Β.Ε.Α.

Σημειώνεται όμως ότι η ισχύουσα νομοθεσία και συγκεκριμένα ο Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/11-04-2012 - Κεφάλαιο ΣΤ', 'Αρθρα 35 §3) κατήργησε την υποχρέωση εγγραφής των επιχειρήσεων στα Ειδικά Μητρώα Εξαγωγέων και υπηρεσία του επιμελητηρίου, προχώρησε στη δημιουργία της προαιρετικής Βάσης του Μητρώου Εξαγωγέων (Δ.Ε. 1/9-1-2013), προκειμένου να συνεχιστεί η τήρησή του.

Κύριος στόχος της δημιουργίας της, είναι οι εξαγωγικές επιχειρήσεις με απλουστευμένη διαδικασία, και κυρίως χωρίς κόστος να έχουν οφέλη όπως την καταχώρηση τους στον Οδηγό Ελλήνων Εξαγωγέων και την διευκόλυνση εύρεσης συνεργασιών με επιχειρήσεις του εξωτερικού.

Οι επιχειρηματίες καλούνται να επιλέξουν αν επιθυμούν να ανανεώσουν την εξαγωγική τους επωνυμία βάση της προηγούμενης νομοθεσίας ή να καταχωρηθεί αυτή στην Προαιρετική Βάση με την επικαιροποίηση των στοιχείων.

Σημειώνεται ότι κατά την άποψη της υπηρεσίας, υπάρχει η διακριτική ευχέρεια της επιλογής σύμφωνα με την εμπειρία από πραγματοποιηθείσες εξαγωγές την προηγούμενη χρονιά και κυρίως αν τα τελωνεία ή οι μεταφορικές εταιρείες εξακολουθούσαν να ζητούν την επίδειξη της κάρτας εξαγωγέα κατά την πραγματοποίηση της εξαγωγής των προϊόντων τους ή αν οι συνεργάτες τους στο εξωτερικό ζητούσαν έκδοση πιστοποιητικού στο οποίο να εμφανίζεται η ειδική άδεια εξαγωγέα.

Για όσες εξαγωγικές επιχειρήσεις επιθυμούν να ανανεώσουν βάση της προηγούμενης νομοθεσίας

Για την ανανέωση της εγγραφής της εξαγωγικής επωνυμίας, πρέπει να συμπληρωθεί το συνημμένο έντυπο αίτησης ανανέωσης και να υποβληθεί μαζί με τα δικαιολογητικά στο Τμήμα Ειδικών Μητρώων Εξαγωγέων του ΕΒΕΑ.

Οι επιχειρήσεις που θα ανανεώσουν θα μπορούν να εκδώσουν πιστοποιητικό για κάθε νόμιμη χρήση στο οποίο θα αναγράφεται η ειδική άδεια εξαγωγέα καθώς και πιστοποιητικό εξαγωγέα με τα προϊόντα εξαγωγής. Όσες επιχειρήσεις δεν προβούν εμπροθέσμως στην ανανέωση της εξαγωγικής τους επωνυμίας μέχρι 30-5-2015, θα διαγραφούν από το Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων.

Επίσης, θα διαγραφούν από το Μητρώο αυτό και οι επιχειρήσεις εκείνες που δεν πραγματοποίησαν εξαγωγές κατά την τελευταία τριετία (2012- 2014).

Τέλος, επισημαίνεται ότι οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να προβούν στην ανανέωση της εξαγωγικής τους επωνυμίας θα πρέπει να είναι ταμειακά ενήμερες.

Για όσες εξαγωγικές επιχειρήσεις επιθυμούν να καταχωρηθούν στην Προαιρετική Βάση του Ειδικού Μητρώου του ΕΒΕΑ

Για την καταχώρηση της εξαγωγικής επιχείρησης στην Προαιρετική Βάση του ΕΜΕ, πρέπει να συμπληρωθεί το συνημμένο έντυπο αίτησης επικαιροποίησης και να υποβληθεί στο Τμήμα Ειδικών Μητρώων Εξαγωγέων του ΕΒΕΑ.

Όσες επιχειρήσεις δεν προβούν εμπροθέσμως στην επικαιροποίηση των στοιχείων τους μέχρι 30-5-2015, θα διαγραφούν από το Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων. Επίσης, θα διαγραφούν από το Μητρώο αυτό και οι επιχειρήσεις εκείνες που δεν πραγματοποίησαν εξαγωγές κατά την τελευταία τριετία (2012 - 2014).

Επισημαίνεται ότι οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να καταχωρηθούν στην Προαιρετική Βάση του ΕΜΕ, θα πρέπει να είναι ταμειακά ενήμερες. Προκειμένου περί επιχειρήσεων, που είναι μέλη άλλων επιμελητηρίων (Β.Ε.Α., Ε.Ε.Α.), θα πρέπει να προσκομίζουν Πιστοποιητικό του Επιμελητηρίου αυτού, με την ταμειακή τους ενημερότητα.

Τέλος σημειώνεται ότι η καταχώρηση στην Προαιρετική Βάση του Ειδικού Μητρώου Εξαγωγέων του Ε.Β.Ε.Α. δεν αποτελεί άδεια εξαγωγέα και αφορά μόνο στις υπηρεσίες που προσφέρει το ΕΒΕΑ στην ανωτέρω επιχείρηση όπως αυτές αναφέρθηκαν παραπάνω.

Για περισσότερες πληροφορίες, στο Τμήμα Ειδικών Μητρώων του ΕΒΕΑ, Ακαδημίας 7, τηλ. 210-3382149,147, 210-3645000