Πράξεις φορολογικού επανελέγχου της ΓΓΔΕ αμφισβητεί η ΑΛΚΟ

Πράξεις φορολογικού επανελέγχου της ΓΓΔΕ αμφισβητεί η ΑΛΚΟ
Την 11η Νοεμβρίου 2014 μας κοινοποιήθηκαν από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, Κέντρο Ελέγχου μεγάλων επιχειρήσεων:

Α) Προσωρινή πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος με αύξοντες αριθμούς 351, 352/650515, 65017, 65018/07-11-2014 δια της οποίας μας επιβάλλονται:
1. ) Διαφορά για βεβαίωση φόρου εισοδήματος: 748.011,42 €
2. ) Πρόστιμο Κ.Β.Σ: 279.866,62 €
3. ) Πρόστιμο Φ.Π.Α: 146.74 €

Β) Προσωρινή πράξη διορθωτικού προσδιορισμού ΦΠΑ με αύξοντα αριθμό 351,352 /650516 δια της οποίας μας επιβάλλεται:
Διαφορά Φ.Π.Α: 55,413.60 €

Οι ανωτέρω πράξεις αφορούν επανέλεγχο της χρήσεως του έτους 1995.Η εταιρεία μας, δια τις πράξεις αυτές θα προβεί στις δέουσες νομικές ενεργειες, καθ’ότι η ακράδαντος πεποίθησίς μας, συνεπικουρούμενη από τις θέσεις των νομικών μας είναι οτι δε θα τελεσφορήσουν οι ανωτέρω πράξεις και δε θα επιφέρουν κανένα απότέλεσμα εις την εταιρεία καθότι πλέον του ότι κατ ουσίαν είναι αβάσιμες , είναι και τυπικα παραγεγραμμένες.