Συγχώνευση με απορρόφηση της Πρίσμα Δομή από την Iντρακατ

Συγχώνευση με απορρόφηση της Πρίσμα Δομή από την Iντρακατ
Το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης με απορρόφηση της εταιρείας ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ ΑΤΕ από την INTRAΚΑT, ανακοίνωσαν στο Χρηματιστήριο Αθηνών τα Διοικητικά Συμβούλια των δύο ανώνυμων εταιρειών.


Αναλυτικότερα, η ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ θα μεταβιβάσει το σύνολο της περιουσίας της (ενεργητικό και παθητικό) στην INTRAΚΑT, με βάση την περιουσιακή της κατάσταση, η οποία φαίνεται στον ισολογισμό μετασχηματισμού, της 31.08.2014 και όπως αυτή θα διαμορφωθεί μέχρι τη νόμιμη ολοκλήρωση της συγχώνευσης.
Η INTRAΚΑΤ έχει μετοχικό κεφάλαιο 31.489.780,00 ευρώ διαιρούμενο σε 23.154.250 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,36 ευρώ η κάθε μία. H ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ, έχει μετοχικό κεφάλαιο 6.426.375,00 ευρώ διαιρούμενο σε 1.285.275 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 5,00 ευρώ η κάθε μία.
Η INTRAΚΑΤ κατέχει το σύνολο (100%) των μετοχών της ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ με αξία κτήσεως 6.426.375,00 ευρώ.
Το μετοχικό κεφάλαιο της INTRAΚΑΤ δεν θα μεταβληθεί και δεν υποχρεούται στην έκδοση νέων μετοχών, καθώς κατέχει το σύνολο (100%) των μετοχών της ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ και η αξία κτήσεως αυτών είναι ίση με το μετοχικό κεφάλαιο της τελευταίας. Οι μετοχές της ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης θα ακυρωθούν.