Μυτιληναίος: Το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης με τη θυγατρική Θορική

Μυτιληναίος: Το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης με τη θυγατρική Θορική
Υποβλήθηκε το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης με απορρόφηση της ανώνυμης εταιρείας Θορική από την Εταιρεία Μυτιληναίος. 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση

Η εταιρεία "ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ- ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ" ανακοινώνει ότι το ΣχέδιοΣύμβασης Συγχώνευσης με απορρόφηση της ανώνυμης εταιρείαςμε την επωνυμία "ΘΟΡΙΚΗ- ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" από την Εταιρείαυποβλήθηκε στις διατυπώσεις δημοσιότητας των άρθρων 69 παρ. 3 σε συνδ. με του 78 του κ.ν.2190/1920 και καταχωρήθηκε στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών εκάστης εταιρείας και οι σχετικές ανακοινώσεις δημοσιεύθηκαν ως ακολούθως:

α) με την υπ΄ αρ. πρωτ. K2-4034/05.08.2014 της Διεύθυνσης Α.Ε. & Πίστεως Τμήμα Α΄ Γενική Γραμματεία Εμπορίου- Γενική Δ/νση Εσωτ. Εμπορίουτου Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας σχετικά με την καταχώρηση των στοιχείων της Εταιρείας και με αρ. πρωτ. /ΚΑΔ Ε-106506/06.08.2014 δημοσίευσης στο ΦΕΚ και β) με την υπ΄ αρ. πρωτ. 107897/07.08.2014του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών- Δ/νση Μητρώων και Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων,Τμήματος Μητρώου/Υπηρεσία ΓΕΜΗ σχετικά με την καταχώρηση των στοιχείων της Απορροφώμενης Εταιρείας και με αρ. πρωτ. /ΚΑΔ Ε-107588/0/08.2014 δημοσίευσης στο ΦΕΚ.

Το ΣχέδιοΣύμβασης Συγχώνευσης δημοσιεύτηκε σύμφωνα με το άρθρο 70 παραγρ. 1 του κ.ν.2190/1920 σε μία ημερησία οικονομική εφημερίδα με επιμέλεια των Διοικητικών Συμβουλίων της Εταιρείας.