Στις 4 Αυγούστου ξεκινά η καταβολή μερίσματος χρήσης 2013 της Entersoft

Στις 4 Αυγούστου ξεκινά η καταβολή μερίσματος χρήσης 2013 της Entersoft
Στις 4 Αυγούστου ξεκινά η καταβολή μερίσματος χρήσης 2013 της Entersoft.

Σε σχετική ανακοίνωση υπενθυμίζεται ότι στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στις 21 Ιουνίου 2013 και ώρα 10:00, στα γραφεία της εταιρείας στην Καλλιθέα αυτοπροσώπως ή δι΄ αντιπροσώπου μέτοχοι εκπροσωπούντες ποσοστό 84,02 % επί του μετοχικού κεφαλαίου. στους μετόχους 0,10 € ανά μετοχή η διανομή μερίσματος για τη χρήση 2013.

Το καθαρό ποσό το οποίο θα εισπράξουν οι μέτοχοι μετά την παρακράτηση του φόρου 10% (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το νόμο) θα ανέρχεται σε 0,09 ευρώ ανά μετοχή.

Από τη 25/07/2014 οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα λήψης μερίσματος χρήσης 2013. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι μέτοχοι της εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. έως και 29/07/2014 (record date).

Η καταβολή μερίσματος χρήσης 2013 θα γίνει από την πληρώτρια τράπεζα Τράπεζα Πειραιώς με τους παρακάτω τρόπους:

1. Μέσω των χειριστών (Τράπεζες, Χρηματιστηριακές Εταιρείες) στο Σύστημα ΄Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ) και σύμφωνα με τη διαδικασία διανομής όπως ορίζεται στο άρθρο 23 των κανόνων λειτουργίας της ΕΝ.Α και του Κωδικοποιημένου
Κανονισμού Λειτουργίας του Σ.Α.Τ.
2. Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙ Σ Α.Ε. για τους μετόχους που έχουν ζητήσει εξαίρεση από το χειριστή τους στο Σ.Α.Τ.
3. Για τους μετόχους που για διάφορους λόγους δεν κατέστη δυνατή η πίστωση μέσω των χειριστών τους θα είναι
δυνατή η είσπραξη μερίσματος από την 8/08/2014 μέσω των καταστημάτων της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

Για τις περιπτώσεις 2 και 3 οι μέτοχοι θα έχουν τη δυδυνατότητα είσπραξης μερίσματος αυτοπροσώπως ή μέσω νόμιμα εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους για το διάστημα μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2019 με την προσκόμιση αντίγραφου με τα στοιχεία που τηρούν στο Σ.Α.Τ και την επίδειξη της Αστυνομικής Ταυτότητας