Έκπτωση μέχρι και 20% στο κόστος εξετάσεων στα διαγνωστικά κέντρα

Έκπτωση μέχρι και 20% στο κόστος εξετάσεων στα διαγνωστικά κέντρα
Εκπτώσεις από 5% έως και 20% στις τιμές των εξετάσεων με βάση τον αριθμό των παρεχόμενων υπηρεσιών ανά μήνα και ανά κατηγορία επιβάλλει στα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα η νέα σύμβαση που προωθεί η διοίκηση του ΕΟΠΥΥ για το 2015 και το 2016.

Ειδικότερα,στη νέα σύμβαση ξεκαθαρίζεται ότι το μέτρο του claw back θα ισχύσει τουλάχιστον μέχρι το τέλος του 2016, αφού ο ΕΟΠΥΥ «δεν θα αποζημιώνει δαπάνες διαγνωστικών εξετάσεων-πράξεων μετά την εξάντληση των εκάστοτε μηνιαίων πιστωτικών γραμμών», όπως γράφει η Ημερησία.

Το σχέδιο σύμβασης του ΕΟΠΥΥ, που θα κληθεί να υπογράψουν τα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα (ΙΔΕ) προκειμένου να αποζημιώνονται για τις υπηρεσίες που παρέχουν στους ασφαλισμένους του Οργανισμού, προβλέπει ότι κάθε διαγνωστική εξέταση - ιατρική πράξη που εκτελεί το ΙΔΕ, αμείβεται με βάση το εκάστοτε ισχύον κρατικό τιμολόγιο, εκτός των διαγνωστικών εξετάσεων - ιατρικών πράξεων για τις οποίες έχουν καθοριστεί και ισχύουν ανώτατες ασφαλιστικές τιμές.

Ρητά συμφωνείται ότι για συγκεκριμένες διαγνωστικές εξετάσεις - ιατρικές πράξεις ισχύει η εκπτωτική τιμολόγηση με βάση τον αριθμό των παρεχόμενων υπηρεσιών ανά μήνα και ανά κατηγορία. Η συμμετοχή που καταβάλλει ο δικαιούχος του ΕΟΠΥΥ για τις διαγνωστικές εξετάσεις - πράξεις για τις οποίες έχουν καθοριστεί και ισχύουν ανώτατες ασφαλιστικές τιμές, υπολογίζεται στο 15% της νέας ανώτατης ασφαλιστικής τιμής και όχι στην τιμή του κρατικού τιμολογίου.

«Συνέπεια της παράβασης αυτής είναι η εκ μέρους του Οργανισμού καταγγελία και η διακοπή της σύμβασης με το ΙΔΕ, το οποίο καμία αξίωση δεν θα έχει κατά του Οργανισμού», αναφέρεται στη σύμβαση.

Αυτοαξιολόγηση

Εκτός από τις εκπτώσεις η νέα σύμβαση προβλέπει και αυτοαξιολόγηση για τα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα που διαθέτουν Βιοπαθολογικά Εργαστήρια και Εργαστήρια Ιατρικής Απεικόνισης. Τα διαγνωστικά κέντρα θα πρέπει πρώτα να ολοκληρώσουν -με επιτυχία- την αυτοαξιολόγηση ώστε να υπογράψουν τη σχετική σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ.

Σε περίπτωση που ο ΕΟΠΥΥ διαπιστώσει ανακριβή ή και ψευδή ποιοτικά στοιχεία αυτοαξιολόγησης, ο Οργανισμός καταγγέλλει τη σύμβαση και διατηρεί το δικαίωμα επιβολής ποινικής ρήτρας έως του ύψους του 50% επί του συνολικού ποσού των τιμολογίων που έχει εκδώσει το διαγνωστικό κέντρο, τους τελευταίους έξι μήνες.

Σε περίπτωση που η αυτοαξιολόγηση έχει χαρακτηριστεί ως «μη επιτυχής», ο ΕΟΠΥΥ παρέχει τη δυνατότητα στο διαγνωστικό κέντρο να υποβάλει εκ νέου αίτηση για σύναψη σύμβασης με τον Οργανισμό, αφού προηγούμενα το ΙΔΕ έχει αποδεδειγμένα θεραπεύσει τους λόγους για τους οποίους η αξιολόγηση του χαρακτηρίστηκε ως «μη επιτυχής».

Αξιολόγηση