Πλήρως εγγυημένη από ιδιώτες η κάλυψη του 10% της ΑΜΚ στην Alpha Bank

Πλήρως εγγυημένη από ιδιώτες η κάλυψη του 10% της ΑΜΚ στην Alpha Bank
επενδυτών (10%) στο σχέδιο κεφαλαιακής ενισχύσεως της Alpha Bank, με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 457 εκατ. ευρώ, ανακοίνωσε η τράπεζα.

H κάλυψη της εκδόσεως είναι πλήρως εγγυημένη από κοινοπραξία διεθνών χρηματοοικονομικών οίκων (J.P. Morgan, Citigroup, HSBC και Crédit Agricole).

Οι βασικοί όροι της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου περιλαμβάνουν:

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου έως Ευρώ 550 εκατ. σύμφωνα με το ανακοινωθέν Σχέδιο Κεφαλαιακής Ενισχύσεως της Τραπέζης Ευρώ 4.571 εκατ., το οποίο εν περιλήψει περιλαμβάνει:

Έκδοση νέων κοινών μετοχών συνολικού ποσού έως Ευρώ 457,1 εκατ. μετά δικαιώματος προτιμήσεως υπέρ των υφιστάμενων Μετόχων.
Στους επενδυτές, οι οποίοι θα εξασκήσουν το σύνολο των απορρεόντων από τις μετοχές τους δικαιωμάτων προτιμήσεως, θα δοθεί το δικαίωμα να προεγγραφούν για νέες μετοχές αντιστοιχούσες σε μη ασκηθέντα δικαιώματα, έως 2 φορές τις μετοχές που έχουν αποκτήσει διά της ενασκήσεως των δικαιωμάτων προτιμήσεως.
Τα δικαιώματα προτιμήσεως προσφέρονται σε αναλογία 1,944456 νέες κοινές μετοχές για κάθε 1 παλαιά σε τιμή διαθέσεως Ευρώ 0,44 ανά μετοχή.
Έκδοση νέων κοινών μετοχών συνολικού ποσού έως Ευρώ 92,9 εκατ., οι οποίες θα διατεθούν μέσω Ιδιωτικής Τοποθετήσεως (υπό την αίρεση της λήψεως αποφάσεως εκ του Διοικητικού Συμβουλίου και κατόπιν συνεννοήσεως με την κοινοπραξία διεθνών χρηματοοικονομικών οίκων) σε επιλεγμένους στρατηγικούς και θεσμικούς επενδυτές σε τιμή διαθέσεως Ευρώ 0,44 ανά μετοχή.
Το εναπομείναν μέρος του Σχεδίου Κεφαλαιακής Ενίσχυσης θα καλυφθεί από το ΤΧΣ, με εισφορά ομολόγων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) και έκδοση νέων κοινών μετοχών ύψους Ευρώ 4.021 εκατ., (οι οποίες δύνανται να αυξηθούν κατά Ευρώ 92,9 εκατ. σε περίπτωση μερικής καλύψεως της ιδιωτικής τοποθετήσεως).
Η Τράπεζα θα εκδώσει 10.388.636.364 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές (εκ των οποίων 1.038.863.636 σε συνδυασμό με την Έκδοση Δικαιωμάτων) ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,30. Μετά την ολοκλήρωση της Εκδόσεως Δικαιωμάτων, το μετοχικό κεφάλαιο της Alpha Bank θα ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ 4.216.871.803,60 διαιρούμενο σε 10.922.906.012 κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,30 και 200.000.000 προνομιούχες μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ 4,70.
Η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως τα τέλη Μαΐου με αρχές Ιουνίου, μετά τη λήξη της περιόδου ενασκήσεως των δικαιωμάτων προτιμήσεως υπέρ των παλαιών Μετόχων, η οποία θα διαρκέσει 15 ημέρες και υπό την αίρεση λήψεως των απαραίτητων εγκρίσεων από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές.

«Το Σχέδιο Κεφαλαιακής Ενισχύσεως που έχει ανακοινωθεί καθώς και η εξαγορά της Εμπορικής αποτελούν ορόσημα στην ιστορία μας. Η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου υποστηρίζεται από τους Μετόχους μας και από έναν σημαντικό αριθμό υψηλής ποιότητας επενδυτών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η Alpha Bank με την ισχυρή κεφαλαιακή της βάση, την θέση της στην αγορά καθώς και το αφοσιωμένο Προσωπικό της, θα συνεχίσει να υποστηρίζει τους Πελάτες της και να συνεισφέρει στην οικονομική ανάκαμψη της χώρας» δήλωσε ο ο πρόεδρος της Alpha
Bank, Γιάννης Κωστόπουλος.

«Η Alpha Bank σήμερα είναι η πρώτη Ελληνική Τράπεζα η οποία έχει λάβει δεσμεύσεις καλύψεως από τον ιδιωτικό τομέα για την ελάχιστη απαιτούμενη συμμετοχή του (10%) στην πλήρως εγγυημένη Αύξηση του Μετοχικού της Κεφαλαίου κατά Ευρώ 457 εκατ. Η Τράπεζα προσφέρει διαχρονικά ποιοτικές υπηρεσίες στην πελατεία της και επιδιώκει τη δημιουργία υπεραξίας για τους μετόχους της, που θα επωφεληθούν από την κεφαλαιακή της θέση, το υψηλό επίπεδο προβλέψεων, καθώς και από τις συνέργειες που απορρέουν από τη συγχώνευση με την Εμπορική Τράπεζα» δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας, Δημήτρης Μαντζούνης.

Αξιολόγηση