Στις 140.000 ευρώ η προστασία της πρώτης κατοικίας

Στις 140.000 ευρώ η προστασία της πρώτης κατοικίας
Στη σύσταση Κυβερνητικού Συμβουλίου Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους και την υποστηρικτική γραμματεία ως προς αυτό, αναφέρεται το συντριπτικό μέρος της ρύθμισης για τα κόκκινα δάνεια που κατατέθηκε στη βουλή στο πλαίσιο του νομοσχεδίου.

Στο ίδιο κεφάλαιο, περιλαμβάνονται αλλαγές ως προς την αδειοδότηση και την φορολόγηση των εταιρειών διαχείρισης και μεταβίβασης των κόκκινων δανείων, καθώς και της απαγόρευσης πώλησης μη εξυπηρετούμενων δανείων που έχουν ως υποθήκη την πρώτη κατοικία αντικειμενικής αξίας ύψους έως 140.000 ευρώ, μέχρι το τέλος του 2017.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις προβλέπουν τη δημιουργία μιας εξωχρηματιστηριακής αγοράς κόκκινων δανείων. Η δημιουργία μίας τέτοιας αγοράς, όπως επισημαίνεται, θα είναι ωφέλιμη τόσο για τα πιστωτικά ιδρύματα όσο και για τους οφειλέτες. Κι αυτό, καθώς το πιστωτικό ίδρυμα θα μπορεί να ενισχύσει άμεσα τη ρευστότητά του εισπράττοντας άμεσα ένα τμήμα της αμοιβής του, το οποίο είναι αμφίβολο αν θα το εισέπραττε με αναγκαστική εκτέλεση και σε κάθε περίπτωση θα το εισέπραττε πολύ αργότερα.

Παράλληλα, το ήδη θεσμοποιημένο αυστηρό καθεστώς εποπτείας των εταιριών διαχείρισης από την Τράπεζα της Ελλάδος ενισχύεται και ρητά καθορίζεται μεταξύ άλλων και η υποχρέωσή τους να τηρούν τον Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών, ώστε να διασφαλίζεται ότι σε κάθε περίπτωση δεν θα χειροτερεύσει η θέση του οφειλέτη μόνο και μόνο λόγω της μεταβίβασης της οφειλής του ή της ανάθεσής της προς διαχείριση.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, στις περιπτώσεις πώλησης και μεταβίβασης απαιτήσεων, καθώς και σε περιπτώσεις ανάθεσης διαχείρισης, δεν χειροτερεύει η ουσιαστική και δικονομική θέση του οφειλέτη και του εγγυητή και δεν επιτρέπεται η μονομερής τροποποίηση όρου σύμβασης καθώς και του επιτοκίου. Σε περίπτωση που μεταβιβάζεται απαίτηση από εξυπηρετούμενο δάνειο ή πίστωση, για την εξυπηρέτηση του οποίου έχει συμφωνηθεί κυμαινόμενο επιτόκιο, ο εκδοχέας δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να προσδιορίσει περιθώριο, επιπλέον του επιτοκίου αναφοράς, υψηλότερο εκείνου που είχε προσδιορίσει το πιστωτικό ή χρηματοδοτικό ίδρυμα κατά το χρόνο καταχώρισης της μεταβίβασης, ακόμα κι αν τέτοιο δικαίωμα υφίστατο συμβατικά για τον εκχωρητή.

Όπως ορίζει το νομοσχέδιο, η διαχείριση των απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις που χορηγούνται ή έχουν χορηγηθεί από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ανατίθεται αποκλειστικά σε ανώνυμες εταιρίες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις, ειδικού και αποκλειστικού σκοπού, που εδρεύουν στην Ελλάδα και σε εταιρίες που εδρεύουν σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), με οποιοδήποτε νομικό τύπο αποδεκτό για ιδρύματα που διέπονται από τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/36 και με την προϋπόθεση ότι έχουν εγκατασταθεί νόμιμα στην Ελλάδα μέσω υποκαταστήματος με σκοπό την διαχείριση απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις.

Επισημαίνεται ότι η Τράπεζα της Ελλάδος χορηγεί την άδεια μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 20 εργάσιμων ημερών από την επομένη της υποβολής της σχετικής αίτησης ή σε περίπτωση που η αίτηση είναι ελλιπής, μέσα σε 20 ημέρες από την υποβολή των επιπρόσθετων πληροφοριών, στοιχείων ή εγγράφων που απαιτούνται. Προηγείται απλή γνώμη τριμελούς Επιτροπής, της οποίας η σύνθεση, σύσταση και οι λοιπές λεπτομέρειες για τη λειτουργία της, καθορίζονται με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, και Οικονομικών.

Για να πουληθεί ή μεταβιβασθεί ένα δάνειο, θα πρέπει να έχει προσκληθεί με εξώδικη πρόσκληση ο δανειολήπτης και ο εγγυητής μέσα σε 12 μήνες ώστε να διακανονίσει τις οφειλές του βάσει γραπτής πρότασης κατάλληλης ρύθμισης με συγκεκριμένους όρους αποπληρωμής σύμφωνα και με τις διατάξεις του Κώδικα Δεοντολογίας.

Σε ό,τι αφορά το Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, θα πρέπει να σημειωθεί ότι αυτό ήδη υφίσταται, αλλά με το νέο πλαίσιο αναβαθμίζεται. Ως προς τις αρμοδιότητες της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους σ' αυτές, μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται η οργάνωση και τη διαμόρφωση της πολιτικής για την ενημέρωση και την υποστήριξη προς ενδιαφερόμενους για λήψη δανείου και δανειολήπτες, καθώς και τη χρηματοοικονομική εκπαίδευση νοικοκυριών και μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, αλλά και η συνδρομή στο σχεδιασμό και την υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής για την οργάνωση ενός ολοκληρωμένου μηχανισμού αποτελεσματικής διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους και αποφυγής της υπερχρέωσης μέσω και του σχεδιασμού δράσεων χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης.

πηγή: euro2day.gr

Αξιολόγηση