Νέα δεδομένα στη προστασία καταθέσεων - Ποιες εξαιρούνται

Νέα δεδομένα στη προστασία καταθέσεων - Ποιες εξαιρούνται
Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε από το υπουργείο Οικονομικών το σχέδιο νόμου «Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ενσωμάτωση Οδηγίας 2014/49/ΕΕ) και άλλες διατάξεις».

Αυτό που πρέπει να συγκρατήσουν οι πολίτες είναι ότι προστατεύονται καταθέσεις έως 100.000 ευρώ ανά πρόσωπο, για το σύνολο των καταθέσεων ανά τράπεζα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο προβλέπονται, και κάποιες περιπτώσεις όπου το όριο προστασίας ανεβαίνει στις 300.000 ευρώ.

Ποιες είναι αυτές; Καταθέσεις στις οποίες πιστώνονται ποσά εντός μηνός από την ημερομηνία που έλαβε χώρα η αντίστοιχη δραστηριότητα και που προέρχονται αποδεδειγμένα από μία η περισσότερες από τις κατωτέρω δραστηριότητες και για χρόνο μέχρι έξι μηνών από την ημέρα πίστωσης κάθε σχετικού ποσού:

- από πώληση ή απαλλοτρίωση ιδιωτικής κατοικίας ή οικοπέδου, για το τίμημα ή την αποζημίωση που καταβάλλεται στον πωλητή που δεν ασχολείται κατ' επάγγελμα με αγοραπωλησίες ακινήτων, ή ιδιοκτήτη,

- από καταβολή οφειλής μεταξύ συζύγων, εφόσον το σχετικό ποσό έχει επιδικασθεί με δικαστική απόφαση,

- από καταβολή εφάπαξ ή και περιοδικών παροχών λόγω συνταξιοδότησης,

- από καταβολή αποζημίωσης λόγω λύσης υπαλληλικής ή εργασιακής σχέσεως απασχόλησης,

- από καταβολή αποζημίωσης στους προσωρινά κρατηθέντες, κρατηθέντες ή καταδικασθέντες, οι οποίοι εν συνεχεία αθωώθηκαν σύμφωνα με την διάταξη 533 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας,

- από καταβολή αποζημίωσης λόγω αναπηρίας ή λόγω σωματικής βλάβης που προκλήθηκε από αδικοπραξία,

- από καταβολή ασφαλιστικών παροχών είτε από κοινωνική είτε από ιδιωτική ασφάλιση,

- από καταβολή αποζημίωσης σε κληρονόμους λόγω θανάτου του κληρονομουμένου ή από καταβολή ποσών που προκύπτουν λόγω κληρονομικής διαδοχής.


Με βάση το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο εμπλουτίζεται και ο κατάλογος των εξαιρούμενων καταθέσεων από την προστασία και αυτό που προκαλεί αίσθηση είναι ότι σε αυτές συμπεριλαμβάνονται και οι καταθέσεις των ασφαλιστικών ταμείων!

Ειδικότερα, δεν καλύπτονται:

- οι καταθέσεις που τηρούνται από άλλα πιστωτικά ιδρύματα στο όνομά τους και για ίδιο λογαριασμό

- τα ίδια κεφάλαια του πιστωτικού ιδρύματος

- οι καταθέσεις που απορρέουν από συναλλαγές σε σχέση με τις οποίες έχει εκδοθεί τελεσίδικη ποινική καταδικαστική απόφαση για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες

- οι καταθέσεις χρηματοδοτικών ιδρυμάτων

- οι καταθέσεις των ΕΠΕΥ στο όνομά τους και για ίδιο λογαριασμό.

- οι καταθέσεις των οποίων η ταυτότητα κατόχου ή δικαιούχου δεν έχει επαληθευθεί

- οι καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των αντασφαλιστικών επιχειρήσεων

- οι καταθέσεις των οργανισμών συλλογικών επενδύσεων

- οι καταθέσεις των ταμείων κοινωνικής ασφάλισης και ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης

- οι καταθέσεις δημόσιων αρχών

- οι πιστωτικοί τίτλοι εκδοθέντες από πιστωτικό ίδρυμα και υποχρεώσεις που προέκυψαν από αποδοχές ιδίων συναλλαγματικών και γραμματίων

- οι καταθέσεις του ΤΕΚΕ

Αξίζει πάντως να σημειωθεί, ότι το όριο και οι κατηγορίες κάλυψης καταθέσεων δύνανται να τροποποιούνται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, κατόπιν εισήγησης του ΔΣ του Ταμείου Εγγυοδοσίας Κεφαλαίων.

ΠΗΓΗ: Antenna

Αξιολόγηση