Αλλάζουν (πάλι) την απόφαση για τα capital controls - Τα δύο νέα δεδομένα

Αλλάζουν (πάλι) την απόφαση για τα capital controls - Τα δύο νέα δεδομένα
Από τις 25 Σεπτεμβρίου που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η προηγούμενη απόφαση Τσακαλώτου για τις αλλαγές στα capital controls έχει περάσει μόλις ένα 10ήμερο. Αυτό βέβαια, δεν εμπόδισε το υπουργείο Οικονομικών να προχωρήσει και σε νέες διορθωτικές κινήσεις. Ήρθαν λοιπόν με νέα υπουργική απόφαση δύο ακόμη αλλαγές στα capitalcontrols. Ποιες είναι αυτές;

Η απόφαση του προηγούμενου 10ημέρου, εξαιρούσε από τους περιορισμούς την «είσπραξη σε μετρητά τουλάχιστον ισόποσου ποσού από πελάτες τους (σ.σ πελάτες των τραπεζών) − πληρωτές εμβασμάτων προς το εξωτερικό, έως κατ’ ανώτατο του ποσού των χιλίων οκτακοσίων (1.800) ευρώ ανά πελάτη τους− δικαιούχο εμβάσματος, ανά ημερολογιακό μήνα». Μετά την αλλαγή, ο περιορισμός των 1800 ευρώ δεν υπάρχει πλέον καθώς η συγκεκριμένη παράγραφος αντικαταστάθηκε ως εξής: «Η δεύτερη υποπερίπτωση της περίπτωσης ια της παραγράφου 11 του άρθρου πρώτου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 18ης Ιουλίου 2015, (ΦΕΚ Α΄ 84), όπως τροποποιήθηκε με την περίπτωση θ΄ της ανωτέρω απόφασης, αντικαθίσταται ως εξής: «ii) είσπραξη σε μετρητά τουλάχιστον ισόποσου ποσού από πελάτες τους−πληρωτές εμβασμάτων προς το εξωτερικό»

Με δεύτερη αλλαγή ορίζεται ότι επιτρέπονται συναλλαγές νομικών προσώπων ή επιτηδευματιών προς το εξωτερικό στο πλαίσιο των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων, που δεν υπερβαίνουν τις πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ η καθεμία ανά ημέρα και ανά πελάτη. Η προσθήκη «ανά ημέρα και ανά πελάτη» έγινε τώρα καθώς η μορφή της απόφασης είχε μέχρι τώρα ως εξής:

«Συναλλαγές νομικών προσώπων ή επιτηδευματιών προς το εξωτερικό στο πλαίσιο των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων, που δεν υπερβαίνουν τις πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ η καθεμία, κατόπιν προσκόμισης των σχετικών τιμολογίων και λοιπών παραστατικών και δικαιολογητικών, τα οποία θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από υπεύθυνη δήλωση με την οποία τα ανωτέρω πρόσωπα δηλώνουν ότι τα ως άνω προσκομισθέντα έγγραφα είναι γνήσια και δεν έχουν προσκομισθεί σε άλλο πιστωτικό ίδρυμα. Οι ως άνω συναλλαγές θα διεκπεραιώνονται απευθείας από το δίκτυο των καταστημάτων των πιστωτικών ιδρυμάτων, με πίστωση λογαριασμού του αντισυμβαλλομένου και θα υπολογίζονται εντός του εβδομαδιαίου ορίου που ορίζεται από την Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών για το κάθε πιστωτικό ίδρυμα».

Αξιολόγηση