Επτά νέες αλλαγές στα capital controls - Τι αλλάζει για την τσέπη μας

Επτά νέες αλλαγές στα capital controls - Τι αλλάζει για την τσέπη μας
Επτά αλλαγές στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με την οποία επιβλήθηκαν τα capital controls επέρχονται με απόφαση του υπουργού Οικονομικών που δημοσιεύτηκε χθες στο ΦΕΚ και τέθηκε αμέσως σε ισχύ.

Μεταξύ άλλων, ανοίγει ο δρόμος για τη μεταφορά χρημάτων στο εξωτερικό μέχρι του ορίου των 500 ευρώ ανά φυσικό πρόσωπο ενώ, υπο προϋποθέσεις, επιτρέπεται η μεταφορά έως και 8000 ευρώ στο εξωτερικό (αντί για 5000 ευρώ) για την κάλυψη των αναγκών φοιτητών που σπουδάζουν.

Οι επτά αλλαγές έχουν ως εξής:

1. Επιτρέπεται η εντολή μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό από τα εποπτευόμενα από την Τράπεζα της Ελλάδος ιδρύματα πληρωμών, συμπεριλαμβανομένων των αντιπροσώπων αυτών, έως του ποσού των 500 ευρώ ανά συναλλασσόμενο φυσικό πρόσωπο ανά μήνα και μέχρι μηνιαίου ορίου σε ευρώ για το σύνολο των ανωτέρω ιδρυμάτων πληρωμών, το οποίο θα ορίζει και θα κατανέμει, ανά ίδρυμα πληρωμών, με απόφασή της η Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών

2. Επιτρέπεται το άνοιγμα αποκλειστικά και μόνον ενός τραπεζικού λογαριασμού -χωρίς δικαίωμα ανάληψης- για την εξυπηρέτηση δανείου που έχει ληφθεί πριν την έναρξη ισχύος της παρούσας από το πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο ανοίγεται ο λογαριασμός, ακόμη και σε περίπτωση ύπαρξης τραπεζικού λογαριασμού σε άλλο πιστωτικό ίδρυμα

3. Μέχρι τώρα, απαγορευόταν η πρόωρη, μερική ή ολική, εξόφληση δανείου σε πιστωτικό ίδρυμα, με εξαίρεση την αποπληρωμή με μετρητά ή έμβασμα από το εξωτερικό. Με την τροποποίηση που επήλθε, δίνεται η δυνατότητα το δάνειο να εξοφληθεί και με τα χρήματα που προέρχονται από την εκταμίευση νέου δανείου (σ.σ η αλλαγή προφανώς αφορά στην αναδιάρθρωση των δανείων). Συγκεκριμένα, η απόφαση Τσακαλώτου, αναφέρει: «Απαγορεύεται η πρόωρη, μερική ή ολική, εξόφληση δανείου σε πιστωτικό ίδρυμα με εξαίρεση α) την αποπληρωμή με μετρητά ή έμβασμα από το εξωτερικό και β) την αποπληρωμή μέσω χορήγησης νέου δανείου, με σκοπό την αναδιάρθρωση, υπό την προϋπόθεση ότι το ποσό του νέου δανείου είναι ίσο τουλάχιστον με το ποσό του ανεξόφλητου κεφαλαίου του αρχικού δανείου»

4. Αυξάνεται από τις 5000 στις 8000 ευρώ το ποσό που μπορεί να μεταφερθεί στο εξωτερικό για την κάλυψη αναγκών φοιτητών που σπουδάζουν. Η αύξηση γίνεται υπό προϋποθέσεις καθώς η απόφαση αναφέρει: «Στις περιπτώσεις όμως που τα ανωτέρω ποσά (σ.σ έξοδα διαμονής φοιτητή κλπ) πιστώνονται απευθείας σε λογαριασμούς φοιτητικής εστίας ή εκμισθωτή κατοικίας φοιτητή, με την προσκόμιση μισθωτήριου συμβολαίου ή άλλων σχετικών δικαιολογητικών, τότε επιτρέπεται η μεταφορά μέγιστου ποσού οκτώ χιλιάδων ευρώ (8.000) ή του ισόποσού του σε ξένο νόμισμα ανά ημερολογιακό τρίμηνο».

5. Διευρύνεται ο κατάλογος των συναλλαγών που επιτρέπεται να πραγματοποιούν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με στόχο την ενίσχυση της ρευστότητάς τους.

6. Επιτρέπεται το άνοιγμα λογαριασμού ειδικού σκοπού χωρίς δικαίωμα ανάληψης από φυσικό πρόσωπο για την εξυπηρέτηση ρυθμίσεων οφειλών σε φορείς κοινωνικής ασφάλισης και στο Ελληνικό Δημόσιο, καθώς και το άνοιγμα λογαριασμού από φορείς κοινωνικής ασφάλισης αποκλειστικά για την είσπραξη ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών οφειλών

7. Προστίθεται παράγραφος με την οποία εξαιρούνται των περιορισμών χρηματικά ποσά που εισέρχονται από το εξωτερικό από διεθνείς οργανισμούς και νομίμως συσταθέντα και λειτουργούντα φιλανθρωπικά ιδρύματα και τα οποία έχουν συγκεντρωθεί ειδικώς για ανθρωπιστικούς σκοπούς

Αξιολόγηση