Τα κυβερνητικά σχέδια για τα επιχειρηματικά δάνεια

Τα κυβερνητικά σχέδια για τα επιχειρηματικά δάνεια
Στο μικροσκόπιο του οικονομικού επιτελείου έχουν μπει τα επιχειρηματικά δάνεια τα οποία έχουν χορηγήσει οι τράπεζες -κόκκινα και μη- ενώ σύμφωνα με πληροφορίες έχει ζητηθεί από τις τράπεζες το πλήρες προφίλ των επιχειρηματικών χορηγήσεων.

Της Έφης Καραγεώργου


Σύμφωνα με το σχέδιο της κυβέρνησης για τη διαχείριση των καθυστερούμενων οφειλών θα δημιουργηθεί ο Ενδιάμεσος Δημόσιος Φορέας, που θα αναλάβει τη διευθέτηση του χρέους των ιδιωτών αλλά και των επιχειρήσεων. Τα καθυστερούμενα επιχειρηματικά δάνεια, μικρομεσαίων αλλά και μεγάλων επιχειρήσεων, θα τύχουν διαφορετικής διαχείρισης, ανάλογα με το προφίλ της κάθε εταιρείας, το βαθμό δανεισμού της, το χρόνο καθυστέρησης κλπ.

Η λύση «πακέτο» θα αφορά τόσο τις δανειακές υποχρεώσεις, όσο και τις οφειλές προς ασφαλιστικά ταμεία και ΔΥΟ. Θα προβλέπει: μείωση επιτοκίων –ώστε να ισχύσει το ίδιο περιθώριο κέρδους, που ισχύει και για τις ευρωπαϊκές τράπεζες-, περίοδο χάριτος, πάγωμα οφειλών για ένα διάστημα, με τρόπο που δεν θα επιφέρει πρόσθετες επιβαρύνσεις για τους δανειολήπτες και κεφαλαιακές απαιτήσεις για τις τράπεζες. Οι ρυθμίσεις προς τις τράπεζες θα έχουν ορίζοντα 15ετίας και για τις οφειλές προς το δημόσιο 10ετίας, ενώ οι οφειλές προς τους εργαζόμενους θα πρέπει να εξοφληθούν σε διάστημα 12-15 μηνών.

Στόχος είναι να ανακτηθούν πολλά από τα «κόκκινα» δάνεια, επιχειρήσεις να ξαναγίνουν βιώσιμες, ενώ όσες επιχειρήσεις τελικά κριθούν ως μη βιώσιμες θα οδηγούνται σε εκκαθάριση.

Οι άξονες πάνω στους οποίους θα βασιστεί ο ενδιάμεσος φορέας για τα επιχειρηματικά δάνεια θα είναι σε γενικές γραμμές οι εξής:

· Αρχικά θα ερευνηθεί προκειμένου να διαπιστωθεί ότι τα δάνεια χρησιμοποιήθηκαν για το σκοπό που εκταμιεύθηκαν. Ο,τι δηλαδή χρησιμοποιήθηκαν για επενδύσεις και όχι γιααλλότριους σκοπούς όπως είναι δαπάνες που δεν αφορούν την επιχείρηση, αγορά πολυτελών παγίων, μεταφορά στο εξωτερικό κ.λ.π. Και στην περίπτωση που διαπιστωθεί κάτι τέτοιο, σε συνεργασία με τις ελεγκτικές και φορολογικές αρχές θα γίνεται προσπάθεια να ανακτηθεί ει δυνατόν το σύνολο της οφειλής. Η διαδικασία αυτή θα εφαρμοστεί αρχικά για υπόλοιπα άνω του 1 εκατ. Ευρώ.

· Παράλληλα θα ελεγχθεί κατά πόσο επιχειρήσεις που έχουν «κόκκινες», απέκρυπταν κέρδη, με αποτέλεσμα να δηλώνουν αδυναμία στην εξυπηρέτηση των δανείων τους, όπως και των υποχρεώσεών τους προς ασφαλιστικά ταμεία, ΔΟΥ κλπ.

· Για να προχωρήσουν και για να είναι αποτελεσματικές οι ρυθμίσεις ο Ενδιάμεσος Φορέας σε συνεργασία με τους επιχειρηματίες, τους μετόχους και τις τράπεζες, θα προχωρήσει στη θέσπιση αντικειμενικών κριτηρίων για τη βιωσιμότητα των σχεδίων αναδιάρθρωσης των επιχειρήσεων. Τα κριτήρια θα λαμβάνουν υπόψη τους τα οικονομικά στοιχεία (δείκτης EBITDA, λόγος χρέους προς πωλήσεις, ποσοστό ιδίων κεφαλαίων προς συνολικές υποχρεώσεις κ.ά.), αλλά και ποιοτικά στοιχεία, όπως η αποδοτικότητα της διοίκησης, η συμμετοχή του κλάδου της επιχείρησης στο ΑΕΠ, η διατήρηση θέσεων εργασίας κ.α.. Τα κριτήρια θα συμφωνηθούν σε συνεργασία με τους φορείς.

· Ο ενδιάμεσος φορέας, και όχι τα δικαστήρια, θα αποφασίζει αν η επιχείρηση θα πάει σε ρύθμιση πακέτο ή σε εκκαθάριση. Τόσο οι επιχειρήσεις, όσο και οι τράπεζες ή οι πιστωτές θα μπορούν να υποβάλλουν τις προτάσεις τους.

· Δεν θα αναγνωρίζονται ως οφειλές ποσά τα οποία δεν εκταμιεύτηκαν και δεν αποδόθηκαν στους οφειλέτες αλλά χορηγήθηκαν από τις τράπεζες για την εξόφληση απαιτητών τόκων ή και κεφαλαίου των οφειλετών τους ώστε να εμφανίζονται δάνεια ως εξυπηρετούμενα και να μη μεταπίπτουν στην κατηγορία των κόκκινων. Στην πραγματικότητα οι παραπάνω οφειλές ήταν “αυτοεξοφλούμενες” από τις ίδιες τις τράπεζες με νέο δανεισμό, που διόγκωνε και παραμόρφωνε περαιτέρω το πρόβλημα των κόκκινων δανείων καθότι ούτε και αυτός ο νέος δανεισμός ήταν δυνατό να εξυπηρετηθεί από τους οφειλέτες.

· Στις ρυθμίσεις θα περιλαμβάνεται το σύνολο των οφειλών της κάθε επιχείρησης (ληξιπρόθεσμα δάνεια, ΔΥΟ, ασφαλιστικά ταμεία), προκειμένου να ορισθεί το ποσό που θα καταβάλλει για την αποπληρωμή των υποχρεώσεων της, με βάση την οικονομική της δυνατότητα. Προτεραιότητα θα δοθεί στην εξόφληση των οφειλών προς το Δημόσιο, και αναλογικά στις υπόλοιπες οφειλές.

Επίσης:

- θα αφαιρούνται από την οφειλή καταχρηστικές ή υπερβολικές χρεώσεις.

- θα προτάσσεται η βιωσιμότητα της επιχείρησης έναντι του χρόνου εξόφλησης της οφειλής, δηλαδή να υπάρχει δυνατότητα αναπροσαρμογής (προς τακάτω) του αρχικώς προβλεπόμενου ύψους των δόσεων.

-ο οφειλέτης θα μπορεί να παραχωρεί περιουσιακά στοιχεία (πχ ακίνητα) για την κάλυψη υποχρεώσεων πριν τη διαγραφή χρεών κατά προτεραιότητα στοΔημόσιο και στους ενυπόθηκους δανειστές. Η εκτίμηση της αξίας τους να γίνεται από ανεξάρτητους εκτιμητές.

Επίσης θα θεσπιστούν φορολογικές ελαφρύνσεις για τις τράπεζες, που θα προχωρήσουν σε διαγραφές επιχειρηματικών οφειλών μέσω της μετατροπής μέρους των συνολικών απωλειών ως αναβαλλόμενος φόρος που θα αναγνωρίζεται και θα προσμετράται στα συνολικά εποπτικά κεφάλαια για μια περίοδο 10 ετών, προκειμένου να αποφευχθεί μια μεγάλη αύξηση των κεφαλαιακών απαιτήσεων τους.

Αξιολόγηση