Η τελική λύση για τα κόκκινα δάνεια - Πώς θα γίνει το "κούρεμα" - Πώς θα λειτουργεί ο ενδιάμεσος φορέας

Η τελική λύση για τα κόκκινα δάνεια - Πώς θα γίνει το "κούρεμα" - Πώς θα λειτουργεί ο ενδιάμεσος φορέας
Ουσιαστική λύση στο πρόβλημα των «κόκκινων» δανείων  επιδιώκει να δώσει η κυβέρνηση με τη σύσταση του ενδιάμεσου φορέα και ταυτόχρονα στόχο έχει να αποκλείσει τα distress funds–επονομαζόμενα και «κοράκια» - από το να αποκτήσουν την περιουσία των ελληνικών νοικοκυριών  αντί «πινακίου φακής».  
Της Έφης Καραγεώργου.
Το σχέδιο για την διαχείριση των κόκκινων δανείων, πουέχει καταρτίσει η κυβέρνηση, αν τελικά υλοποιηθεί –διότι είναι απαραίτητο να πάρει το «πράσινο φως» και από τους εταίρους μας- θα δώσει στην πράξη «ανάσα» στους δανειολήπτες που δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους και θα περιορίσει στο ελάχιστοτην επιβάρυνση για τις τράπεζες.
Ο ενδιάμεσος φορέας θα έχει δύο άξονες:το κανονιστικό πλαίσιο μέσα στο οποίο οι τράπεζες θα διαχειρίζονται τα κόκκινα δάνεια και την απευθείας διαχείριση τμήματος των κόκκινων δανείων.
Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της κυβέρνησης στον φορέα αυτόν θα μεταφερθούν τα μη εξυπηρετούμενα στεγαστικά, καταναλωτικά και επιχειρηματικά (μικρομεσαίων επιχειρήσεων) δάνεια σε μειωμένες τιμές.
Τι σημαίνει αυτό;
Ο ενδιάμεσος φορέας θα αγοράζει το δάνειο από την τράπεζα με μεγάλη έκπτωση για παράδειγμα στο 30% της αξίας του.Στη συνέχεια ανάλογα με τηνπεριουσιακή και οικονομική κατάσταση του δανειολήπτη, ταδάνεια αυτά είτε θα διαγραφούν –λαμβάνοντας υπόψη ιδιαίτερα αυστηρά κριτήρια-,είτε θα ρυθμιστούν.
·Θα πρέπει να σημειώσουμε ότιδυνητικά θα μπορούσαν ναδιαγραφούν δάνεια ύψους έως 18 δις ευρώ σε ορίζοντα5ετίας,ώστε το τραπεζικό σύστημα να μπορεί να απορροφά τυχόν κραδασμούς.
·Επίσης οι ρυθμίσεις θα γίνονταιμε αυστηρά οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια. Στην περίπτωση αυτή οδημόσιος ενδιάμεσοςφορέας θα αναλαμβάνει την είσπραξη του δανείου από τον δανειολήπτη. Η αποπληρωμή θα γίενται με βάση την έκπτωση που αγοράστηκε το δάνειο από την τράπεζα.
Δηλαδή, αν κάποιος έχει«κόκκινο» στεγαστικό δάνειο ύψους 150.000 ευρώ και ο φορέας το αγοράσει στο 30% της αξίας του, δηλαδή 45.000 ευρώ, τότε ο δανειολήπτης –ανάλογα πάντα μετη δυνατότητα αποπληρωμής που έχει-, θα καταβάλλειτουλάχιστον τις 45.000ευρώ. Θα επωφεληθεί δηλαδή στο ακέραιο από την έκπτωση που έχει πετύχει ο δημόσιος φορέας αγοράζοντας το δάνειο από την τράπεζα. Αντίθετα σήμερα, ταdistressfundsαγοράζουν ένα δάνειο στο 10% της αξίας του, αλλά το κάνουν απαιτητό στο 100%.
Η συγκεκριμένη πρόταση,για την προστασία της πρώτης κατοικίας, διαμορφώθηκε βάσει διεθνών πρακτικών που εφαρμόστηκαν επιτυχώς σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Φινλανδία.
Σημειώνουμε ακόμα ότι σήμερα τα «κόκκινα» δάνεια προσεγγίζουντα 85δισ ευρώ (σύνολο δανείων 214δις ευρώ). Σύμφωνα με τους υπολογισμούς των οικονομικών στελεχών τουΣΥΡΙΖΑ, απόαυτά, τα 10δις ευρώ θα μπορούσαν να διαγραφούν άμεσα από τις τράπεζες και τα 8δισ ευρώ σε βάθος 5 με 10 ετών, υπό την προϋπόθεση ότι η ΕΚΤ θα δώσει την έγκριση της.
Για να λάβει σάρκα και οστά το σχέδιο απαραίτητη είναι αφ΄ ενός η έγκριση της ΕΚΤ, η οποία θα πρέπει ναπεισθεί ότι με την λύση αυτή δεν θα επιβαρυνθούν κεφαλαιακά οι τράπεζες, και αφ΄ ετέρου να πεισθεί ηΕυρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού (DGComp), ότι δεν πρόκειται για έμμεση κρατική ενίσχυση, καθώς το χρέος θα φεύγει από τις τράπεζες και θα περνά στο δημόσιο. Επίσης, η Ευρώπη πρέπει να πεισθεί συνολικά, στο πλαίσιο μιας διαπραγμάτευσης, καθώς η κίνηση αυτή θα «βαρύνει» σε κάποιο βαθμό στο χρέος.
Από το σύνολο των επισφαλών δανείων, τα 50δισ έχουν γραφεί ως πιθανή ζημία στις τράπεζες μέσω των προβλέψεων που έχουν σχηματίσει. Προς το παρόν η ζημία είναι λογιστική, ενώ με τη διαγραφή θα γίνει πραγματική, ωστόσο, τοοικονομικό επιτελείο θεωρεί ότι η τελική επιβάρυνση θα είναι πολύ μικρότερη –στα 10 με 15δις ευρώ-,καθώς τα «κόκκινα» δάνεια θα διαγραφούναπό τους ισολογισμούς των τραπεζών, θα μειώσουν αυτομάτως τις προβλέψεις και συνεπώς θα απελευθερώσουν εποπτικά κεφάλαια.
Για τον πρώτο χρόνο υλοποίησης του σχεδίου απαιτούνται περίπου 3-4 δισ., ποσό το οποίο μπορεί να καλυφθεί από το υπόλοιπο του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (περί11 δισ. ευρώ), σύμφωνα και με πηγές του υπουργείου Οικονομίας.
Αξιολόγηση