Θες να ρυθμίσεις το δάνειο; Δες τι θα ζητήσουν οι τράπεζες

Θες να ρυθμίσεις το δάνειο; Δες τι θα ζητήσουν οι τράπεζες
Ρυθμίσεις προσαρμοσμένες στις πραγματικές οικονομικές δυσκολίες των δανειοληπτών που είναι στο «κόκκινο» και σε συνάρτηση με την προηγούμενη  πιστοληπτική συμπεριφορά τους εφαρμόζουν πλέον οι τράπεζες.  
Της Έφης Καραγεώργου
Σύμφωνα με όσα ορίζειο Κώδικας Δεοντολογίας –που αποτελείκατά κάποιο τρόπο τη «βίβλο» των ρυθμίσεων- τρεις είναι οι μεγάλες κατηγορίεςγια τη διευθέτηση των οφειλών, οι βραχυπρόθεσμες,οι μακροπρόθεσμες και της οριστικής διευθέτησης.
Οι τράπεζες πλέον αφού λάβουν υπόψη τους το μέγεθος και την ένταση των οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο κάθε δανειολήπτης προχωρούν σε αλά καρτ ρυθμίσεις, με στόχο η διευθέτηση της οφειλής να είναι αποτελεσματική και βιώσιμη σε βάθος χρόνου.
Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος,βασικό στοιχείο τηςστρατηγικής διαχείρισης καθυστερήσεων αποτελεί η κατάλληλη
κατηγοριοποίηση και ανάλυση του χαρτοφυλακίου (portfolio
segmentation), δεδομένου ότι επιτρέπει στις τράπεζεςνα επιλέγουν και να προσαρμόζουν με βέλτιστο τρόπο διαφορετικές λύσεις διαχείρισης σε διαφορετικούς τομείς του δανειακού τους χαρτοφυλακίου.
Έτσι οι τράπεζες προχωρούν σε λύσεις λαμβάνοντας υπόψη τουςτα εξής: τον κίνδυνο,το πόσο συνεργάσιμος είναι ο δανειολήπτης αλλά και πόσο βιώσιμος είναι.
Για το σκοπό αυτό, οι τράπεζες λαμβάνουν υπόψη τουςσαφή κριτήρια τα οποία προβλέπουν τα εξής:
·Ο σκοπός χορήγησης του δανείου (στεγαστικό, καταναλωτικό,πιστωτική κάρτα, επιχειρηματικό κλπ)
·το νόμισμα,
·το επιτόκιο,
·η τοποθεσία του υπέγγυου ακινήτου,
·η γεωγραφική περιοχή της επιχειρηματικής δραστηριότητας,
·το μέγεθος του ανοίγματος,
·η συμπεριφορά του δανειολήπτη
Επίσηςκατηγοριοποιούν κάθε χαρτοφυλάκιο,λαμβάνοντας υπόψη:τονχρόνο καθυστέρησης, αλλά και το ενδεχόμενο οδανειολήπτης να αθετήσει την ρύθμιση, αξιολογώντας την προηγούμενη συμπεριφορά του. Σταθμίζουν δηλαδή την προοπτική εισπραξιμότητας με χρήση δεδομένων ειδικής πιστοληπτικής αξιολόγησης για δανειολήπτες υψηλού κινδύνου, λαμβάνοντας υπόψη ιστορικά και ήδη διαθέσιμα στοιχεία και ρεαλιστικές εκτιμήσεις για τη μελλοντική ικανότητα αποπληρωμής, και ακόμα προχωρούν στην εκτίμηση και επανεκτίμηση των εξασφαλίσεων, ακολουθώντας συγκεκριμένες μεθοδολογίες.
Όπως είναι γνωστό βραχυπρόθεσμες ρυθμίσεις, είναι όσες έχουν διάρκειαμέχρι 5 χρόνια και αφορούν δανειολήπτες που αντιμετωπίζουν μέτριας έντασης οικονομικά προβλήματα, οι μακροπρόθεσμες λύσεις, έχουν διάρκεια πάνω από 5χρόνια καιπροτείνονται σε δανειολήπτες με εντονότερα οικονομικά προβλήματα και τέλος οι λύσεις οριστικής διευθέτησης αφορούν τα λεγόμενα «χαμένα» δάνεια, που δύσκολα μπορούν να ανακτηθούν και στις περιπτώσεις αυτές προβλέπεται και η εκποίηση/ ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του δανειολήπτη.
Αξιολόγηση