Εγκριση του αναβαλλόμενου φόρου από την Alpha Bank

Εγκριση του αναβαλλόμενου φόρου από την Alpha Bank
Την ένταξη της τράπεζας σε ειδικό πλαίσιο διατάξεων για τη μετατροπή αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων επί προσωρινών διαφορών σε οριστικές και εκκαθαρισμένες απαιτήσεις έναντι του Δημοσίου ενέκριναν οι μέτοχοι της Alpha Bank, κατά την έκτακτη γενική συνέλευση.

Η ανακοίνωση
Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Alpha Bank που πραγματοποιήθηκε την 7.11.2014 και ώρα 10.00, παρέστησαν για το μόνο θέμα της ημερησίας διατάξεως αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου 2.330 Μέτοχοι εκπροσωπούντες 10.743.351.443 κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλες μετοχές, επί συνόλου 12.769.059.858 κοινών ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, αΰλων μετοχών, ήτοι ποσοστό 84,14% του ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης.

Θέμα 1: Έγκριση εντάξεως της Τραπέζης σε ειδικό πλαίσιο διατάξεων για τη μετατροπή αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων επί προσωρινών διαφορών σε οριστικές και εκκαθαρισμένες απαιτήσεις έναντι του Δημοσίου. Παροχή εξουσιοδοτήσεως προς το Διοικητικό Συμβούλιο όπως προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την εφαρμογή των ανωτέρω αποφάσεων.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: 2/3 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, αΰλων μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης (συμπεριλαμβανομένων των εκδοθεισών, υπέρ του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητος (Ε.Τ.Χ.Σ.), κοινών μετοχών (άρθρο 7α παρ. 3 ν. 3864/2010).

Επιτευχθείσα Απαρτία: 84,14% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την ένταξη της Τραπέζης σε ειδικό πλαίσιο διατάξεων για τη μετατροπή αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων επί προσωρινών διαφορών σε οριστικές και εκκαθαρισμένες απαιτήσεις έναντι του Δημοσίου, και τη συμμόρφωση με τις εξ αυτού νόμιμες υποχρεώσεις. Επίσης, παρέσχε εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Τραπέζης όπως προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την εφαρμογή των ανωτέρω αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως.

ΝΑΙ = (99,96%) 10.739.373.682 ΟΧΙ = (0,00%) 0 ΑΚΥΡΑ/ΑΠΟΧΕΣ = (0,04%) 3.977.761

Αξιολόγηση