Σ’ έβαλε η τράπεζα στη «μαύρη λίστα;» Μάθε τι γνωρίζει ο «Τειρεσίας» για σένα

Σ’ έβαλε η τράπεζα στη «μαύρη λίστα;» Μάθε τι γνωρίζει ο «Τειρεσίας» για σένα
Με την ταχύτητα που «κοκκινίζουν» τα πάσης φύσεως δάνεια, είναι λογικό και αναμενόμενο ο «Τειρεσίας» να «φουσκώνει» με ολοένα και περισσότερα δεδομένα. Πώς όμως μπορούμε να μάθουμε τι γνωρίζει η «μαύρη λίστα» των τραπεζών για εμάς και τις υποχρεώσεις; Η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να χορηγεί στοιχεία κατόπιν αιτήσεως. Δείτε ποια είναι η διαδικασία χορήγησής τους

Η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ AE τηρεί Aρχείο Δεδομένων Oικονομικής Συμπεριφοράς στο οποίο περιλαμβάνονται τρεις κατηγορίες στοιχείων:

1. δεδομένα αθέτησης υποχρεώσεων (ΣΑΥ) (Aκάλυπτες επιταγές, απλήρωτες (κατά τη λήξη τους) συναλλαγματικές, αιτήσεις πτωχεύσεων, αποφάσεις που απορρίπτουν αιτήσεις πτωχεύσεων λόγω μη επάρκειας περιουσίας του οφειλέτη (αρ. 6 παρ.2 ν 3588/2007), εξέλιξη αιτήσεων πτωχεύσεων, κηρυχθείσες πτωχεύσεις, διαταγές πληρωμής, προγράμματα πλειστηριασμών, κατασχέσεις και επιταγές προς πληρωμή βάσει του N.Δ. του 1923, καταγγελίες συμβάσεων καρτών και προσωπικών, καταναλωτικών και στεγαστικών δανείων και διοικητικές κυρώσεις κατά παραβατών φορολογικών νόμων).

2. δεδομένα υποθηκών-προσημειώσεων (ΣΥΠ) και

3. δεδομένα χορηγήσεων δανείων/καρτών (ΣΣΧ). Σε αυτό το σύστημα καταχωρούνται πληροφορίες που αφορούν σε ενήμερες και σε καθυστέρηση οφειλές δανείων καταναλωτικής πίστης (προσωπικών, καταναλωτικών, ανοιχτών και λιανικής πρακτόρευσης), πληροφορίες για στεγαστικά δάνεια και χορηγήσεις πιστώσεων μέσω δικαιώματος υπερανάληψης από καταθετικό λογαριασμό, τρεχούμενο ή όψεως (overdrafts) και πιστωτικών καρτών, που οι τράπεζες έχουν χορηγήσει σε πελάτες τους.

Πώς όμως θα μάθουμε ποιες από αυτές τις πληροφορίες έχει καταχωρίσει η Τειρεσίας στο όνομά μας;

«Κάθε φυσικό πρόσωπο έχει σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 2472/97 πρόσβαση στο Αρχείο Δεδομένων της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ, προκειμένου να γνωρίζει εάν τηρούνται σε αυτό δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν» αναφέρει η Τειρεσίας ΑΕ στην ιστοσελίδα της. Για καλύτερη εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων, η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ έχει συστήσει ειδικό «Γραφείο Εξυπηρέτησης» το οποίο δέχεται, εξετάζει και απαντά σχετικά έγγραφα αιτήματα. Η αίτηση πρέπει να αποστέλλεται ταχυδρομικώς, «δεόντως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη (με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής σας από Δημόσια Αρχή) ή να παραδίδεται αυτοπροσώπως ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο άτομο στα γραφεία της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ».

Το έντυπο της αίτησης μπορείτε να το βρείτε κάνοντας κλικ εδώ

Tα γραφεία εξυπηρέτησης κοινού της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ βρίσκονται:

α. στην Αθήνα οδός Μασσαλίας 1 Τ.Κ. 106 80

β. στο Μαρούσι Αττικής οδός Αλαμάνας 1 και Πρεμετής Τ.Κ. 151 25 (Ταχυδρομική Θυρίδα 61086).

Τηλέφωνα επικοινωνίας: +30 210 36.76.700 Fax: +30 210 36.76.750

Ώρες λειτουργίας των Γραφείων Εξυπηρέτησης Κοινού: 8.30 π.μ. - 2.00 μ.μ.

Και αν βρεθεί λάθος;

Στην Τειρεσίας προβλέπεται και σύστημα διαγραφής υποχρεώσεων. Ιδού τι αναφέρει η ίδια η εταιρεία:

• Διαγραφή δεδομένου από το Αρχείο πραγματοποιείται σε περίπτωση δανείου ή κάρτας για την οποία έχει εκδοθεί τελεσίδικη δικαστική απόφαση με την οποία βεβαιώνεται ότι το υποκείμενο δεν ανέλαβε εγκύρως υποχρέωση από το συγκεκριμένο δάνειο ή την κάρτα.Στην περίπτωση αυτή απαιτείται να προσκομισθεί στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ, από τον ενδιαφερόμενο επικυρωμένο αντίγραφο της σχετικής δικαστικής απόφασης μετά των δικαιολογητικών τελεσιδικίας της. Σε περίπτωση έκδοσης οριστικής δικαστικής απόφασης με την οποία βεβαιώνεται ότι το υποκείμενο δεν ανέλαβε εγκύρως υποχρέωση από το συγκεκριμένο δάνειο ή κάρτα, τότε η σχετική πληροφορία του αρχείου συμπληρώνεται σχετικώς με την ένδειξη «ακυρώθηκε».

• Όταν αποδεικνύεται τεκμηριωμένα ότι συγκεκριμένο δεδομένο δεν αφορά το υποκείμενο εις το οποίο φέρεται ότι ανήκει,διαγράφεται.Τεκμηρίωση της αναγκαιότητας της διαγραφής ενός δεδομένου από τη μερίδα ενός υποκειμένου, ως μη ανήκοντος σ΄ αυτό, πραγματοποιείται δια του επανελέγχου του πρωτογενούς πληροφοριακού στοιχείου. Ο επανέλεγχος και η διαγραφή πραγματοποιείται κατόπιν προτάσεως του υποκειμένου προς την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ.Με βάση το αποτέλεσμα του επανελέγχου η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες.

Αξιολόγηση