Πώς θα βγάλετε κέρδος μέσω του crowdfunding –Τι είναι και πως θα λειτουργήσει

Πώς θα βγάλετε κέρδος μέσω του crowdfunding –Τι είναι και πως θα λειτουργήσει
Πρόταση που λαμβάνει υπ’ όψιν τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές, αλλά εστιάζει στην εγχώρια πραγματικότητα και αφορά την έναρξη λειτουργίας του crowdfunding επεξεργάζεται η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η οποία σύντομα θα υποβάλει το σχετικό σχέδιο στο υπουργείο Οικονομικών προκειμένου αυτό να τεθεί άμεσα σε ισχύ.

Μεταξύ άλλων, προβλέπεται εξαίρεση από την υποχρέωση κατάρτισης πληροφοριακού δελτίου υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, περιγράφονται οι υποχρεώσεις των ΑΕΠΕΥ και των πιστωτικών ιδρυμάτων που πρόκειται να λειτουργήσουν πλατφόρμα crowdfunding, καθώς και την πληροφόρηση που τράπεζες και ΑΕΠΕΥ θα πρέπει να παρέχουν στους πελάτες τους. Ιδιαίτερα δημοφιλές διεθνώς, το crowdfunding («χρηματοδότηση από το πλήθος» «συμμετοχική χρηματοδότηση») αποτελεί μέθοδο για την άντληση κεφαλαίων από μεγάλο αριθμό ενδιαφερομένων, κατά κύριο λόγο μέσω διαδικτύου και απευθύνεται, μεταξύ άλλων, σε νεοφυείς και καινοτόμες εταιρείες.

Στο προσκήνιο βρέθηκε εσχάτως μέσα από την αυξανόμενη δημόσια συζήτηση για τις εναλλακτικές δυνατότητες χρηματοδότησης, αποτέλεσμα αφενός της οικονομικής κρίσης και αφετέρου της ραγδαίας εξέλιξης στον τομέα της τεχνολογίας των επικοινωνιών, η οποία διευκολύνει την άμεση πρόσβαση των νεοσύστατων και μη επιχειρήσεων σε επενδυτές ή και το αντίστροφο. Το crowdfunding υλοποιείται μέσω μίας ιστοσελίδας, στην οποία φιλοξενείται εφαρμογή (πλατφόρμα) συγκεκριμένων προδιαγραφών. Σε αυτήν παρουσιάζονται στο επενδυτικό κοινό τα υποψήφια προς χρηματοδότηση έργα νεοσύστατων ή υφιστάμενων εταιρειών. Στόχος είναι η προσέλκυση του επενδυτικού κοινού, προκειμένου να συμμετάσχει στο κεφάλαιο της εταιρείας που παρουσιάζεται. Για τον λόγο αυτό, η συγκεκριμένη μορφή crowdfunding ονομάζεται κεφαλαιοδοτική συμμετοχική χρηματοδότηση (equity based crowdfunding).

Σήμερα, η λειτουργία της κεφαλαιοδοτικής συμμετοχικής χρηματοδότησης στην Ελλάδα προσκρούει σε μία σειρά από νομικά προσκόμματα, τα οποία μπορούν να ξεπερασθούν μόνο με ειδική νομοθετική πρόβλεψη. Συγκεκριμένα, το crowdfunding αφορά παροχή επενδυτικών υπηρεσιών, για τα οποία απαιτείται άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ενώ η άντληση κεφαλαίων μέσω αυτού συνιστά πρόσκληση προς το κοινό για επένδυση, για την οποία απαιτείται η προηγούμενη δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου ή πληροφοριακού δελτίου, το οποίο θα πρέπει να εγκριθεί από την Ε.Κ. Η πρόταση που επεξεργάστηκε η διοίκηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αποβλέπει σε αυτό ακριβώς: εξαίρεση από το παραπάνω αυστηρό νομικό πλαίσιο, ούτως ώστε να δοθεί μία σημαντική ώθηση στην επιβίωση των νεοσύστατων, και όχι μόνο, μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Οσον αφορά την εξαίρεση από την υποχρέωση σύνταξης πληροφοριακού δελτίου, σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς οι εταιρείες θα μπορούν να προχωρούν σε δημόσια προσφορά εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

1. Η προσφορά διενεργείται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού συστήματος, το οποίο διαχειρίζεται ΑΕΠΕΥ ή πιστωτικό ίδρυμα στο πλαίσιο της επενδυτικής υπηρεσίας της λήψης και διαβίβασης εντολών. Εν προκειμένω, διευκρινίζεται ότι ως ηλεκτρονικό σύστημα νοείται η ηλεκτρονική πλατφόρμα στην οποία παρουσιάζονται, μέσω του διαδικτύου, τα επενδυτικά σχέδια των εταιρειών που αναζητούν κεφάλαια και οι οποίες με τον ίδιο τρόπο δέχονται εντολές επενδυτών για συμμετοχή στο επενδυτικό τους σχέδιο και συνακόλουθα για την απόκτηση κινητών αξιών αυτών των εταιρειών.

2. Προσφέρονται κινητές αξίες με συνολική αξία μικρότερη των 500.000 ευρώ, όριο το οποίο υπολογίζεται ανά εκδότη σε περίοδο 12 μηνών.

3. Η συμμετοχή του ιδιώτη επενδυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 5.000 ευρώ ή το 10% του μέσου όρου των δηλωθέντων εισοδημάτων της προηγούμενης τριετίας ανά εκδότη, και των 30.000 ευρώ κατ’ έτος, ανά ΑΕΠΕΥ ή πιστωτικό ίδρυμα, προκειμένου να μειώνεται ή να γίνεται διασπορά του επενδυτικού κινδύνου για τα πρόσωπα που επενδύουν με τον συγκεκριμένο τρόπο στις κινητές αξίες των εν λόγω εταιρειών.

Σε ειδική παράγραφο του εν λόγω σχεδίου καθορίζεται το περιεχόμενο της πληροφόρησης που πρέπει να παρέχουν στους πελάτες ή τους δυνητικούς πελάτες τους οι ΑΕΠΕΥ και τα πιστωτικά ιδρύματα, που διαχειρίζονται ηλεκτρονικά συστήματα μέσω των οποίων προσφέρονται κινητές αξίες νέων ή υφιστάμενων αγορών. Με τη διάταξη αυτή απαιτείται να υπάρχει διακριτή παράθεση των παραγόντων κινδύνου που συνδέονται με τον εκδότη, τον τομέα δραστηριότητάς του και τις κινητές αξίες που προσφέρονται, καθώς και προειδοποίηση ότι οι πληροφορίες αυτές δεν εγκρίνονται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, προειδοποίηση ότι η επένδυση δεν είναι άμεση ρευστοποιήσιμη και ότι υπάρχει ενδεχόμενο ολικής απώλειας κεφαλαίου, καθώς και παράθεση των προσώπων που είναι υπεύθυνα για τις παραπάνω πληροφορίες.

Η πληροφόρηση αυτή είναι συμπληρωματική των υποχρεώσεων πληροφόρησης και ενημέρωσης των πελατών στα πλαίσιο παροχής επενδυτικών υπηρεσιών.

Στην υποχρεωτική και ελάχιστη πληροφόρηση που υποχρεούνται οι ΑΕΠΕΥ και τα πιστωτικά ιδρύματα να παρέχουν, περιλαμβάνονται:

  • Πληροφορίες για τον εκδότη § Επισκόπηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας
  • Πληροφορίες για πιθανά επενδυτικά σχέδια
  • Μέτοχοι /εταίροι με ποσοστό άνω του 5% και πληροφορίες για το κεφάλαιο. Περιγραφή κάθε γνωστής στον εκδότη συμφωνίας, της οποίας η εφαρμογή θα μπορούσε, σε μεταγενέστερη ημερομηνία, να επιφέρει αλλαγές όσον αφορά τον έλεγχο του εκδότη. § Πληροφορίες για τη διοίκηση της εταιρείας. Πληροφορίες για τυχόν συγκρούσεις συμφερόντων μεταξύ διοίκησης, μετόχων του εκδότη και ΑΕΠΕΥ ή πιστωτικού ιδρύματος που διαμεσολαβεί.
  • Πληροφορίες για τον τόπο δημοσίευσης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων του εκδότη. Πληροφορίες σχετικά με τις κινητές αξίες που προσφέρονται και τους όρους της προσφοράς. § Περιγραφή των δικαιωμάτων που αποκτά ο επενδυτής (ψήφου, πληροφόρησης). Διακριτή παράθεση των παραγόντων κινδύνου που συνδέονται με τον εκδότη, τον τομέα δραστηριότητάς τους και τις κινητές αξίες που προσφέρονται.
  • Προειδοποίηση ότι η επένδυση δεν είναι άμεσα ρευστοποιήσιμη. §Παράθεση των προσώπων που είναι υπεύθυνα για τις παραπάνω πληροφορίες

πηγή: Ναυτεμπορική

Αξιολόγηση