Ποιοι γονείς δικαιούνται το επίδομα των 300 ευρώ – Όλη η διαδικασία

Ποιοι γονείς δικαιούνται το επίδομα των 300 ευρώ – Όλη η διαδικασία
Εξειδικεύστε κύριοι υπουργοί τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση του επιδόματος των 300 ευρώ στα παιδιά των άπορων οικογενειών. Διότι διαφορετικά, δεν θα μείνει δικαιούχος για δικαιούχος. Και να γιατί

Η εισοδηματική ενίσχυση ύψους 300 ευρώ στις οικογένειες που έχουν πολύ χαμηλά εισοδήματα και στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο, καθορίστηκε με νόμο του 2002. Ο συγκεκριμένος νόμος, ορίζει ότι το συγκεκριμένο εισόδημα δικαιούνται όσοι έχουν ετήσιο οικογενειακό εισόδημα –πραγματικό ή τεκμαρτό- χαμηλότερο των 3000 ευρώ. Με τον καινούργιο φορολογικό νόμο, δεν υπάρχει κανένα ζευγάρι το οποίο υποβάλλει φορολογική δήλωση και έχει τεκμαρτό οικογενειακό εισόδημα κάτω των 3000 ευρώ. Πολύ απλά, διότι ακόμη και αν δεν έχει κανένα περιουσιακό στοιχείο στο όνομά του, υπάρχει το κατώτατο πλαφόν τεκμηρίου των 5000 ευρώ που ισχύει για όλα τα ζευγάρια.

Ο Χρήστος Σταϊκούρας, υπέγραψε την απόφαση που καθορίζει τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι οικογένειες προκειμένου να εισπράξουν το επίδομα Αυτό άλλωστε προβλέπει και ο νόμος. Το θέμα είναι: θα παραμείνει ενεργό το εισοδηματικό κριτήριο; Αν ναι, δεν θα πάρει επίδομα σχεδόν κανείς.

Ως προς το διαδικαστικό σκέλος, τα δικαιολογητικά για την είσπραξη του επιδόματος καθορίζονται στην υπουργική απόφαση του Χρ. Σταϊκούρα. Οι σχετικές αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν στον διευθυντή του σχολείου όπου φοιτά το παιδί. Τα δικαιολογητικά αναλύονται στην απόφαση το πλήρες κείμενο της οποίας έχει ως εξής:

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Άρθρο 1

Καταβολή εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών με τέκνα υποχρεωτικής εκπαίδευσης και χαμηλά εισοδήματα

1. Ορίζουμε όπως οι δαπάνες για την πληρωμή της εισοδηματικής ενίσχυσης του άρθρου 27, παρ.3, του ν.3016/2002 όπως ισχύει, ελέγχονται, εκκαθαρίζονται από τις οικείες Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) και εντέλλονται προς πληρωμή αποκλειστικά και μόνο με χρηματικά εντάλματα.

2. Οι ανωτέρω δαπάνες δεν υπόκεινται στον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου (άρθ.45, παρ.10α, ν.4071/2012).

3. Οι δαπάνες για την καταβολή της ανωτέρω εισοδηματικής ενίσχυσης βαρύνουν τους οικείους Ειδικούς φορείς του Π/Υ των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Τουρισμού (181 και 182), στους οποίους μεταφέρονται σχετικές πιστώσεις από τον Π/Υ του Υπουργείου αυτού όπου προβλέπονται ετησίως.

Άρθρο 2

Διαδικασία και δικαιολογητικά

1. Καθορίζουμε τη διαδικασία και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την καταβολή της εισοδηματικής ενίσχυσης των οικογενειών με τέκνα υποχρεωτικής εκπαίδευσης και χαμηλά εισοδήματα, ως ακολούθως:

Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

1α. Με τη λήξη του σχολικού έτους οι δικαιούχοι της εισοδηματικής ενίσχυσης υποβάλλουν σχετικές αιτήσεις στο διευθυντή του οικείου σχολείου, ο οποίος εκδίδει τη μοναδική βεβαίωση της ενότητας Β, παρ.4. β. Οι αιτήσεις των δικαιούχων, στις οποίες αναφέρονται όλα τα στοιχεία της περ.(iii), της παρ. 2α της ενότητας Β, μαζί με την προαναφερόμενη βεβαίωση και τα λοιπά δικαιολογητικά (ενότητα Β, παρ.5-7) διαβιβάζονται στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η οποία μετά την συγκέντρωση όλων των δικαιολογητικών από τα σχολεία που υπάγονται στη χωρική αρμοδιότητα αυτής, εκδίδει τη σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, συντάσσει την κατάσταση πληρωμής της επόμενης ενότητας (παρ. 2α), ελέγχει την πληρότητα των δικαιολογητικών και τα προωθεί στην αρμόδια κατά τόπο ΥΔΕ για την έκδοση του σχετικού Χρηματικού Εντάλματος.

Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αντίγραφο απόφασης του αρμόδιου για την ανάληψη της σχετικής υποχρέωσης οργάνου.

2.α. Κατάσταση πληρωμής της δαπάνης σε δύο (2) αντίτυπα που περιλαμβάνει:

i) το Φορέα/Ειδικό Φορέα/Κ.Α.Ε.,

ii) το οικονομικό έτος τον προϋπολογισμό του οποίου βαρύνει η δαπάνη,

iii) τα στοιχεία του δικαιούχου [ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή IBAN],

iv) την αιτιολογία και το σχολικό έτος στο οποίο αναφέρεται η εισοδηματική ενίσχυση,

v) το πληρωτέο ποσό,

vi) την αρμόδια Δ.Ο.Υ. β. Η ανωτέρω κατάσταση θεωρείται από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

3. Αίτηση του δικαιούχου

4. Βεβαίωση του διευθυντή δημόσιου σχολείου πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, από την οποία να προκύπτει η εγγραφή του μαθητή σε τάξη υποχρεωτικής εκπαίδευσης και η κανονική παρακολούθηση των μαθημάτων κατά το σχολικό έτος που έληξε. Η βεβαίωση αυτή είναι μοναδική και δεν επανεκδίδεται σε καμία περίπτωση.

5. Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος του οικονομικού έτους για το οποίο αιτείται η εισοδηματική ενίσχυση (εισοδήματα προηγούμενου έτους) ή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του ίδιου έτους (Έντυπου Ε1) αν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης δεν έχει παραληφθεί το εκκαθαριστικό σημείωμα. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν υποχρεούται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986, με ανάλογο περιεχόμενο, θεωρημένη από την οικεία Δ.Ο.Υ.

6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του δικαιούχου.

7. Υπεύθυνη δήλωση ν.1599/1986 του δικαιούχου, περί της μη είσπραξης της οικονομικής ενίσχυσης άλλη φορά.

Άρθρο 3

Μεταβατικές και τελικές διατάξεις

1. Δικαιολογητικά δαπανών της παρούσας που τυχόν εκκρεμούσαν προς πληρωμή στις οικείες Δ.Ο.Υ. στις 11-5-2012, ημερομηνία έναρξης ισχύος των διατάξεων της παρ.10α, του άρθρου 45, του ν.4071/2012, αποστέλλονται στις οικείες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και πληρώνονται κατ΄ εφαρμογή των οριζομένων με την απόφαση αυτή.

2. Σχετικές αναλήψεις υποχρεώσεων που εκδόθηκαν εντός του τρέχοντος έτους παραμένουν σε ισχύ, χωρίς να απαιτείται ανάκληση ή τροποποίηση των σχετικών πράξεων.

3. Ειδικά για το τρέχον οικονομικό έτος οι υπόψη δαπάνες καλύπτονται από τις πιστώσεις του ΚΑΕ 2752 του Ειδ. Φορέα 200 «Γενικές Κρατικές Δαπάνες του Π/Υ του Υπουργείου Οικονομικών». Προς τούτο μεταφέρονται σχετικές πιστώσεις στις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών (Υ.Δ.Ε. Ειδ. Φορέας 235).

4. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα με τις διατάξεις των παρ.1 και 2 της αριθ. 2/37645/0020/8-7-2002 κ.υ.α. (Β.902). Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αξιολόγηση