35.000 παιδιά σε κατασκηνώσεις του ΟΑΕΔ - Ποιοι είναι δικαιούχοι

35.000 παιδιά σε κατασκηνώσεις του ΟΑΕΔ - Ποιοι είναι δικαιούχοι
Επιταγές ημερήσιας αξίας 28 ευρώ (ή 52 ευρώ για παιδιά με αναπηρία πάνω από 50%) για τη διαμονή των παιδιών εργαζομένων και ανέργων σε κατασκηνώσεις θα διαθέσει σε 35.000 δικαιούχους από τον Ιούνιο ο ΟΑΕΔ.

Σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση, η συνολική δαπάνη του προγράμματος που θα «ανοίξει» στις 15 Ιουνίου, είναι 17,5 εκατ. ευρώ και προτεραιότητα συμμετοχής θα έχουν οι χαμηλόμισθοι (αποκλείονται όσοι είχαν το 2014 πραγματικό οικογενειακό εισόδημα από κάθε πηγή άνω των 22.000 ευρώ).

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στον ΟΑΕΔ μετά τη δημόσια πρόσκληση την οποία θα απευθύνει.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

1. Ο ΟΑΕΔ επεξεργάζεται τις αιτήσεις και προβαίνει στημοριοδότηση των υποψηφίων που πληρούν τις προϋποθέσειςτης υποπαρ. 1 της παρ. Γ της παρούσας.

2. Η μοριοδότηση των δικαιούχων στηρίζεται σε ειδικάκριτήρια, τα οποία είναι:

α. το ύψος του πραγματικού οικογενειακού εισοδήματοςαπό κάθε πηγή, όπως αυτό εμφανίζεται στο εκκαθαριστικόσημείωμα της ΔΟΥ του οικονομικού έτους 2014, για όλουςτους δικαιούχους της υποπαρ. 1 της παρ. Γ της παρούσας.Οι πληροφορίες σχετικά με το εισόδημα των δικαιούχωναναζητούνται με ηλεκτρονικό τρόπο από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών.

β. ο αριθμός των ανήλικων τέκνων (τέκνων ηλικίας έως 18ετών) για όλους τους δικαιούχους της υποπαρ. 1 της παρ.Γ της παρούσας. Οι πληροφορίες σχετικά με τα ανήλικατέκνα θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως μέσω της ΗΔΙΚΑ ΑΕ.

γ. ο χρόνος συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας σταμητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, με μέγιστο όριο τους 36 μήνες,για τους δικαιούχους που συμμετέχουν στο πρόγραμμα μετην ιδιότητα του ανέργου. Οι πληροφορίες σχετικά με τοχρόνο της συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας αναζητούνται από το Μητρώο Ανέργων του Οργανισμού.

Τα μόρια ανά κριτήριο ορίζονται ως εξής:

Για το α' κριτήριο:

• για πραγματικό οικογενειακό εισόδημα ύψους έως7.000,00€ : 80 μόρια,

• για πραγματικό οικογενειακό εισόδημα ύψους από7.001,00 έως 10.000,00 €: 70 μόρια,

• για πραγματικό οικογενειακό εισόδημα ύψους από10.001,00 έως 12.000,00 €: 60 μόρια,

• για πραγματικό οικογενειακό εισόδημα ύψους από12.001,00 έως 14.000,00 €: 50 μόρια,

• για πραγματικό οικογενειακό εισόδημα ύψους από14.001,00 έως 16.000,00 €: 40 μόρια.

• για πραγματικό οικογενειακό εισόδημα ύψους από16.001,00 έως 18.000,00 €: 30 μόρια.

• για πραγματικό οικογενειακό εισόδημα ύψους από18.001,00 έως 20.000,00 €: 20 μόρια.

• για πραγματικό οικογενειακό εισόδημα ύψους από20.001,00 έως 22.000,00 €: 10 μόρια.

Για το β΄ κριτήριο:

Από 15 μόρια για κάθε ανήλικο τέκνο.

Για το γ΄ κριτήριο:

Από 1 μόριο για κάθε μήνα συνεχόμενης εγγεγραμμένηςανεργίας, με ανώτατο όριο τα 36 μόρια.

3. Ωφελούμενα τέκνα κατά την έννοια της υποπαρ. 2 τηςπαρ. Γ της παρούσας με αποδεδειγμένη αναπηρία σε ποσοστό 50% και άνω δύναται να ενταχθούν στο πρόγραμμα,ανεξαρτήτως του αριθμού μορίων των δικαιούχων γονέωντους κατ’ εξαίρεση των παρ. 1 και 2 του παρόντος, εφόσονκατά την κατάρτιση του Μητρώου Παροχών προκύψει ότιοι προσφερόμενες θέσεις για παιδιά με αναπηρία από τιςσυμμετέχουσες κατασκηνωτικές επιχειρήσεις επαρκούν γιατη διαμονή όλων των ωφελουμένων τέκνων της κατηγορίαςαυτής για τα οποία έχουν υποβληθεί αποδεκτές αιτήσεις.

4. Κρίσιμος χρόνος συνδρομής των προϋποθέσεων συμμετοχής στη διαδικασία και των κριτηρίων κατάταξης β' και γ' τηςπαρ. 2 του παρόντος είναι ο χρόνος λήξης της προθεσμίαςυποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη Δημόσια Πρόσκληση.

5. Οι δικαιούχοι βάσει της ιδιότητας με την οποία συμμετέχουν στο πρόγραμμα κατά την υποπαρ. 1 της παρ. Γ τηςπαρούσας κατατάσσονται σε δύο προσωρινά Μητρώα, τοΜητρώο «Δικαιούχων −Εργαζομένων» και το Μητρώο «Δικαιούχων − Ανέργων». Στα Μητρώα αναγράφονται: ο ΚωδικόςΑριθμός Αίτησης των δικαιούχων, τα τέσσερα τελευταίαψηφία του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και τατέσσερα τελευταία ψηφία τους και του Αριθμού ΜητρώουΚοινωνικής Ασφάλισης τους (ΑΜΚΑ), τα τέσσερα τελευταίαψηφία του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης τους(ΑΜΚΑ) των ωφελούμενων τέκνων τους, ο συνολικός αριθμόςμορίων των δικαιούχων, τα μόρια που αντιστοιχούν σε καθένα από τα κριτήρια κατάταξης της παρ. 2 του παρόντος, η
σειρά κατάταξης των δικαιούχων με βάση τη συνολική μοριοδότηση των κριτηρίων και ο μοναδικός ηλεκτρονικός κωδικόςαριθμός της Επιταγής Διαμονής σε Παιδικές Κατασκηνώσειςγια κάθε επιλεγέν ωφελούμενο τέκνο ανά δικαιούχο.

6. Για τους υποψήφιους που δεν πληρούν τις προϋποθέσειςτης υποπαρ. 1 της παρ. Γ ή της παρ. Η της παρούσας όπωςαυτές εξειδικεύονται από τη Δημόσια Πρόσκληση, συντάσσεται προσωρινόςΠίνακας Αποκλειομένων Δικαιούχων, με αναφορά στηνιδιότητα με την οποία συμμετέχουν και στον συγκεκριμένο
λόγο αποκλεισμού τους.

7. Τέκνα που δηλώθηκαν ως ωφελούμενα στην αίτηση, χωρίςνα πληρούν τις προϋποθέσεις της υπο παρ. 2 της παρ. Γ τηςπαρούσας, δε θα ληφθούν υπ' όψιν κατά την κατάρτιση των Μητρώων Δικαιούχων και του Πίνακα Αποκλειομένων Δικαιούχων.

8. Τα προσωρινά Μητρώα Δικαιούχων και ο προσωρινόςΠίνακας Αποκλειομένων Δικαιούχων αναρτώνται στην διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) και ανακοινώνεταιη έκδοση τους στον Πίνακα Ανακοινώσεων των αρμοδίωνΥπηρεσιών (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ.

9. Οι υποψήφιοι που κατέθεσαν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχή έχουν δικαίωμα υποβολής προς το ΔΣ του ΟΑΕΔ μίαςκαι μόνο ηλεκτρονικής ένστασης κατά των αποτελεσμάτωντων προσωρινών Μητρώων Δικαιούχων και του προσωρινούΠίνακα Αποκλειομένων εντός της αποκλειστικής προθεσμίαςτριών (3) εργασίμων ημερών από την επομένη ημέρα τηςδημοσιεύσεως τους στη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ. Λεπτομέρειες για την υποβολή και την εξέταση των ενστάσεωνκαθορίζονται στη Δημόσια Πρόσκληση.

10. Κατόπιν εξέτασης των ενστάσεων από το Δ.Σ. του Οργανισμού, καταρτίζονται τα Οριστικά Μητρώα «Δικαιούχων- Ανέργων» και «Δικαιούχων - Εργαζομένων»και ο οριστικόςΠίνακας Αποκλειομένων Δικαιούχων, τα οποία αναρτώνταιστην διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) και ανακοινώνεται η έκδοση τους στον Πίνακα Ανακοινώσεων τωναρμοδίων Υπηρεσιών (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ.

11. Σε περίπτωση που κατά την κατάρτιση των Μητρώωνδεν προκύπτει η προβλεπόμενη ποσόστωση της υποπαρ. 5της παρ. Γ της παρούσας, οι κενές θέσεις του ενός Μητρώουπληρούνται από τους επιλαχόντες του άλλου.

12. Τα προσωρινά και οριστικά Μητρώα Δικαιούχων και οπροσωρινός και οριστικός Πίνακας Αποκλεισμένων καταρτίζονται από την Διοικήτρια του ΟΑΕΔ ή από το αρμόδιοόργανο που ορίζεται με απόφαση της.

Δείτε εδώ ολόκληρη την απόφαση για το πρόγραμμα κατασκηνώσεων του ΟΑΕΔ

Αξιολόγηση