Ηλεκτρονικά όλα τα δικαιολογητικά για τις συναλλαγές στο Δημόσιο

Ηλεκτρονικά όλα τα δικαιολογητικά για τις συναλλαγές στο Δημόσιο
Τέλος στην γραφειοκρατία στην Ελλάδα επιχειρεί να βάλει η κυβέρνηση με τις νέες ρυμίσεις που προωθεί και έχουν σχέση με τις συναλλαγές πολιτών και επιχειρήσεων με το Δημόσιο.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοσχεδίου όταν για τη διεκπεραίωση υπόθεσης απαιτούνται δικαιολογητικά ή πιστοποιητικά που εκδίδονται από το δημόσιο, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και των οποίων η έκδοσή δεν προϋποθέτει τη σύμπραξη του διοικούμενου, η αρμόδια υπηρεσία, εφόσον δεν συνυποβάλλονται από τον αιτούντα με την αίτησή του, τα αναζητεί για την έκδοση της τελικής πράξης αυτεπαγγέλτως από τις οικείες υπηρεσίες.

Αυτό σημαίνει ότι όταν κάποιο δικαιολογητικό εκδίδεται από δημόσια υπηρεσία - που σχεδόν στο σύνολο των συναλλαγών αυτό ισχύει - δεν θα χρειάζεται ο πολίτης ή η επιχείρηση να το προσκομίζει αφού η υπηρεσία που θα αναζητά το δικαιολογητικό αυτεπάγγελτα χωρίς να χρειάζεται να απευθύνεται ο ενδιαφερόμενος να το προσκομίζει.

Με κοινή κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, του αρμόδιου Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του αρμόδιου, κατά περίπτωση, Υπουργού, καθορίζονται οι υπηρεσίες στις οποίες δεν εφαρμόζεται η αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών, λόγω μεγάλου όγκου αιτήσεων ή άλλων λόγων που καθιστούν ιδιαίτερα δυσχερή την αυτεπάγγελτη αναζήτηση.

Η αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών εφαρμόζεται και στις επιχειρήσεις.

Επίσης δικαιολογητικά, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις τα οποία εκδίδονται μέσω κεντρικού πληροφοριακού συστήματος υπηρεσιών του Δημοσίου ή μέσω ηλεκτρονικής διασύνδεσης του συστήματος αυτού με το πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΜΗΣ – ΚΕΠ», εκδίδονται μέσω των ΚΕΠ και αναζητούνται αυτεπάγγελτα μέσω διασύνδεσης των υπηρεσιών του Δημοσίου με το κεντρικό πληροφοριακό σύστημα του φορέα, ο οποίος έχει την ευθύνη ανάπτυξης και συντήρησης του συστήματος.

Αξιολόγηση