Δεν βρίσκεις το όνομά σου στους εκλογικούς καταλόγους; Δες τι πρέπει να κάνεις (Εγκύκλιος)

Δεν βρίσκεις το όνομά σου στους εκλογικούς καταλόγους; Δες τι πρέπει να κάνεις (Εγκύκλιος)
Εγκύκλιο για τον τρόπο που θα ψηφίσουν στις εκλογές του 2015 οι ψηφοφόροι που για οποιοδήποτε λόγω δεν βρίσκουν το όνομα τους στους εκλογικούς καταλόγους εξέδωσε το υπουργείο Εσωτερικών.

Eιδικότερα, ενόψει των επερχόμενων βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015 το ΥΠΕΣ κάνει γνωστά τα κάτωθι:

Για τις βουλευτικές εκλογές σύμφων αμε την εκλογική νομοθεσία ρυθμίζεται το θέμα των εκλογέων που δεν θα είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους.

Ειδικότερα εκλογείς, οι οποίοι δεν έχουν αποστερηθεί του εκλογικού δικαιώματος και δεν περιλαμβάνονται, για οποιαδήποτε άλλη αιτία, στους εκλογικούς καταλόγους, ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα μέχρι το τέλος της ψηφοφορίας σε οποιοδήποτε εκλογικό τμήμα του δήμου, στα δημοτολόγια ή μητρώα αρρένων του οποίου είναι γραμμένοι.

Συνεπώς, όσοι Έλληνες πολίτες είναι εγγεγραμμένοι σε δημοτολόγια δήμου της χώρας, αλλά όχι στους εκλογικούς καταλόγους του, έχουν τη δυνατότητα μέχρι και το πέρας της διεξαγωγής της ψηφοφορίας της 25ης Ιανουαρίου 2015, να απευθυνθούν στο δήμο, στα δημοτολόγια του οποίου είναι εγγεγραμμένοι, και να ζητήσουν πιστοποιητικό εγγραφής του στα δημοτολόγια, προκειμένου να μπορέσουν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.

Όσοι από τους πολίτες είναι εγγεγραμμένοι μόνο στα μητρώα αρρένων και όχι στα δημοτολόγια δήμου της χώρας, μπορούν να εφοδιαστούν με πιστοποιητικό, που να βεβαιώνει την εγγραφή τους στα μητρώα αρρένων.

Οι κ.κ. Δήμαρχοι, προς τους οποίους κοινοποιείται η παρούσα, οφείλουν να εκδίδουν, εις διπλούν, πιστοποιητικά εγγραφής των ενδιαφερομένων στα δημοτολόγια ή στα μητρώα αρρένων και να χορηγούν σε αυτούς το ένα από τα δύο αντίγραφα. Στα εκδιδόμενα (εις διπλούν) πιστοποιητικά πρέπει να αναγράφεται η ένδειξη ότι «ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ της 25ης Ιανουαρίου 2015».

Για να χορηγηθεί το ανωτέρω πιστοποιητικό από το Δήμαρχο ή το εξουσιοδοτημένο από αυτόν όργανο στον αιτούντα, πρέπει να διαπιστωθεί από αυτούς ότι ο αιτών δεν βρίσκεται εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους άλλου Δήμου της χώρας. Για τον τρόπο διαπίστωσης ότι ο αιτών δεν είναι εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους, καθώς επίσης και για τον τρόπο συνδρομής του Υπουργείου Εσωτερικών, σε περίπτωση τεχνικής αδυναμίας, όπως προβλέπουν οι ανωτέρω διατάξεις, σας παρέχονται οδηγίες με σχετική εγκύκλιο της Δ/νσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών.

Εάν ο αιτών το πιστοποιητικό εκλογέας δεν είναι εγγεγραμμένος στα δημοτολόγια ή στα μητρώα αρρένων του συγκεκριμένου Δήμου όπου ζητά την έκδοση πιστοποιητικού ή εάν είναι εγγεγραμμένος σε εκλογικό κατάλογο άλλου Δήμου της χώρας και χορηγηθεί το πιστοποιητικό, τότε ο Δήμαρχος ή το εξουσιοδοτημένο από αυτόν όργανο ευθύνεται για παράβαση καθήκοντος, σύμφωνα με το άρθρο 259 του Ποινικού Κώδικα Επισημαίνεται ότι δεν θα χορηγούνται πιστοποιητικά εγγραφής στα δημοτολόγια ή στα μητρώα αρένων α) στους γεννηθέντες το έτος 1997, οι οποίοι και δεν είναι γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους και β) στους εγγραφέντες σε αυτά μετά την 31η Οκτωβρίου 2014, εκτός από τις περιπτώσεις μεταγενέστερης εγγραφής αποκλειστικά λόγω απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας.

Οι αντιπρόσωποι της Δικαστικής Αρχής υποχρεούνται να κάνουν δεκτούς για να ψηφίσουν τους εκλογείς του ίδιου δήμου, που προσκομίζουν τα ανωτέρω πιστοποιητικά.

Οι Δήμαρχοι που θα εκδώσουν πιστοποιητικά σε παραλειφθέντες εκλογείς, σύμφωνα με τα ανωτέρω, υποχρεούνται να συμπεριλάβουν τους εκλογείς αυτούς στην πρώτη μετά τις εκλογές αναθεώρηση, την οποία θα αποστείλουν στο Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου να γίνει η οριστική καταχώρισή τους στους εκλογικούς καταλόγους και να τους αποδοθεί ο Ειδικός Εκλογικός Αριθμός.

Τα δεύτερα αντίγραφα από τα εις διπλούν εκδιδόμενα πιστοποιητικά εγγραφής στα μητρώα αρρένων ή στα δημοτολόγια, παρακαλούμε να αποσταλούν αμέσως μετά τις εκλογές στη Διεύθυνση Εκλογών (Ευαγγελιστρίας 2, Τ.Κ. 101 83, 3ος όροφος), συνοδευόμενα από συγκεντρωτική κατάσταση όλων των εκλογέων για τους οποίους εκδόθηκαν πιστοποιητικά.

Αξιολόγηση