Συρρίκνωση του ελλείμματος εμπορικού ισοζυγίου το Μάρτιο

Συρρίκνωση του ελλείμματος εμπορικού ισοζυγίου το Μάρτιο
Η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων, κατά το μήνα Μάρτιο 2013 ανήλθε στο ποσό των 3.652,6 εκατ. ευρώ (4.720,9 εκατ. δολάρια) έναντι 5.190,1 εκατ. ευρώ (6.830,8 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2012 παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 29,6%. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 654,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή 21,2%.

Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών, κατά το μήνα Μάρτιο 2013 ανήλθε στο ποσό των 2.071,4 εκατ. ευρώ (2.693,3 εκατ. δολάρια) έναντι 2.247,7 εκατ. ευρώ (2.976,4 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2012 παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 7,8%. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 167,2 εκατ. ευρώ, δηλαδή 10,8%.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά το μήνα Μάρτιο 2013 ανήλθε σε 1.581,2 εκατ. ευρώ (2.027,6 εκατ. δολάρια) έναντι 2.942,4 εκατ. ευρώ (3.854,4 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2012, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 46,3%. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 487,2 εκατ. ευρώ, δηλαδή 31,9%.

Η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Μαρτίου 2013 ανήλθε στο ποσό των 11.744,5 εκατ. ευρώ (15.469,5 εκατ. δολάρια) έναντι 12.716,1 εκατ. ευρώ (16.631,0 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2012, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 7,6%. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 713,2 εκατ. ευρώ, δηλαδή 9,0%.

Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Μαρτίου 2013 ανήλθε στο ποσό των 6.491,2 εκατ. ευρώ (8.599,7 εκατ. δολάρια) έναντι 6.174,0 εκατ. ευρώ (8.122,6 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2012, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 5,1%. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 95,7 εκατ. ευρώ, δηλαδή 2,3%.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Μαρτίου 2013 ανήλθε σε 5.253,3 εκατ. ευρώ (6.869,8 εκατ. δολάρια) έναντι 6.542,1 εκατ. ευρώ (8.508,4 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2012, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 19,7%. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 617,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή 16,4%.

Τα μηνιαία στοιχεία των ενδοκοινοτικών συναλλαγών, έχουν προσαρμοστεί στο σύνολο των ενδοκοινοτικών συναλλαγών, περιλαμβανομένων των συναλλαγών κάτω από το στατιστικό κατώφλι (1), βάσει των Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων και Αποκτήσεων που υποβάλλονται από τις επιχειρήσεις στο Υπουργείο Οικονομικών. Αντίστοιχα, στα μηνιαία στοιχεία του εμπορίου με τρίτες χώρες, έχουν ενσωματωθεί και τα προσωρινά στοιχεία των "ελλιπών τελωνειακών διασαφήσεων", τα οποία μετά τη συμπλήρωσή τους θα αντικατασταθούν από τα αντίστοιχα οριστικά.

Αξιολόγηση