Ενδυνάμωση της εταιρικής διακυβέρνησης του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

Ενδυνάμωση της εταιρικής διακυβέρνησης του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
Ρυθμίσεις για την ενδυνάμωση της εταιρικής διακυβέρνησης του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας εμπεριέχει το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκε χθες στη Βουλή.

Με το νομοσχέδιο διευκρινίζεται πως το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας δεν εμπίπτει στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και προβλέπεται η ενδυνάμωση της διοίκησης του Ταμείου, με την συμμετοχή δύο επιπλέον προσώπων μη εκτελεστικών, με διεθνή τραπεζική εμπειρία.

Ακόμη, με τις νέες διατάξεις δίδονται διευκρινιστικές διατάξεις για θέματα προθεσμιών ειδοποίησης των μελών διοίκησης, αναπλήρωσης του Διευθύνοντος Συμβούλου σε περίπτωση απουσίας του, θέματα απαρτίας και λειτουργίας των οργάνων διοίκησης του Ταμείου και γενικότερα επιλύονται δυσλειτουργίες προσκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη εσωτερική λειτουργία του ΤΧΣ.
Χαρακτηριστικώς είναι ότι πλέον οι υποχρεώσεις αποφυγής σύγκρουσης συμφερόντων και πίστεως επεκτείνονται και στους εκπροσώπους του Ταμείου στα διοικητικά συμβούλια των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Βάσει των νέων ρυθμίσεων το ΤΧΣ εμπίπτει στο ΠΔ 60/2007, ή άλλως στον Κανονισμό προμηθειών αγαθών και υπηρεσιών.

Αξιολόγηση