ΤΧΣ: Δώσαμε 27,5 δισ.€ σε 4 τράπεζες

ΤΧΣ: Δώσαμε 27,5 δισ.€ σε 4 τράπεζες
Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας σημειώνει ότι οι Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων των τεσσάρων (4) συστημικών τραπεζών (Αlpha Τράπεζα, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Eurobank και Τράπεζα Πειραιώς) για τη λήψη μέχρι την 30η Απριλίου 2013 ανεκκλήτων αποφάσεων για τους σκοπούς της ανακεφαλαιοποίησής τους έχουν ήδη συγκληθεί ή λάβει χώρα.

Σε συνέχεια των από 28 Μαΐου και 24 Δεκεμβρίου 2012 ανακοινώσεών του, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας έχει ήδη καλύψει (με τη μορφή προκαταβολής) και δεσμευθεί (με την μορφή δεσμευτικών επιστολών) για το σύνολο των κεφαλαίων που είναι αναγκαία για την ανακεφαλαιοποίηση των τεσσάρων (4) συστημικών τραπεζών όπως αυτά έχουν καθορισθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος. Οι προπληρωμές και δεσμεύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί έχουν ως εξής:

Σύνολο ανά τράπεζα (ποσά σε δισ. ευρώ)

Alpha Τράπεζα ΑΕ 4.571

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ 9.756

Eurobank ΑΕ 5.839

Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ 7.335

Σύνολο 27.501

Αξιολόγηση