Ποια Ταμεία εντάχθηκαν στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης

Ποια Ταμεία εντάχθηκαν στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης
Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες ένταξης φορέων επικουρικής ασφάλισης στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ) και της μετατροπής των εξαιρούμενων Τομέων σε επαγγελματικά ταμεία υποχρεωτικής ασφάλισης, ΝΠΙΔ. Σύμφωνα με την τελική απόφαση του υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ιωάννη Βρούτση, (Αριθμ. πρωτ.: Φ21250/4231/165/27.3.2013) στο ΕΤΕΑ έχουν ενταχθεί:

Από 1.7.2012:
1) το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (ΕΤΕΑΜ),
2) από το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τομέα (ΤΕΑΙΤ):
α) ο Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ανωνύμων Εταιριών Οινοποιίας, Ζυθοποιίας και Οινοπνευματοποιίας (ΤΕΑΠΟΖΟ) και
β) ο Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Εκπαιδευτικών Ιδιωτικής Γενικής Εκπαίδευσης (ΤΕΑΕΙΓΕ),
3) οι Τομείς του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του ΤΑΥΤΕΚΩ (ΤΕΑΠ-ΕΛΤΑ, ΤΕΑΠ-ΟΤΕ, ΤΕΑΠ-ΕΡΤΤ και ΤΕΑΠ-ΕΤΒΑ) και
4) ο Κλάδος Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ του ΤΑΥΤΕΚΩ, ως προς τους κατ' επικουρική ασφάλιση ασφαλισμένους του.

Από 1.1.2013:
1) το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ) και οι Τομείς αυτού «ΤΕΑΠΟΚΑ» και «ΤΑΔΚΥ» και
2) ο Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων (ΤΕΑΥΕΚ) του ΤΕΑΙΤ,
Από 1.2.2013:
1) ο Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτορείων του ΤΕΑΙΤ
2) ο Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Χημικών (ΤΕΑΧ) του ΤΕΑΙΤ

Από 1.3.2013:
Το Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (ΕΤΑΤ) ως προς την επικουρική ασφάλιση.
Στο Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (ΕΤΑΤ), το οποίο ιδρύθηκε με το άρθρο 60 του ν. 3371/2005 (Α΄178), είχαν υπαχθεί μέχρι 28.2.2013, με ειδικές νομοθετικές ρυθμίσεις, οι ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι των εξής επικουρικών ταμείων, χωρίς να θιγεί η νομική υπόσταση ή η περιουσία τους:
α) Του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΤΕΑΠΕΤΕ).
β) Του Ειδικού Λογαριασμού Επικούρησης Προσωπικού της Αγροτικής Τράπεζας (ΕΛΕΜ).
γ) Του Λογαριασμού Ασφαλιστικών Καλύψεων της Τράπεζας Αττικής (ΛΑΚ).
δ) Του Ταμείου Αλληλοβοηθείας Προσωπικού Τραπέζης Πίστεως (ΤΑΠΤΠ).
Στην απόφαση αναφέρεται ότι από 1.3.2013 εντάσσονται στο ΕΤΕΑ:
α) όλοι οι ασφαλισμένοι των ταμείων που έχουν ενταχθεί στο ΕΤΑΤ, με εξαίρεση τον ΛΑΚ της Τράπεζας Αττικής
β) οι συνταξιούχοι επικουρικής σύνταξης του ΕΤΑΤ, δηλαδή:
-οι συνταξιούχοι της πρώην Αγροτικής Τράπεζας (ΕΛΕΜ) και
-οι συνταξιούχοι της Alpha Bank (ΤΑΠΤΠ) μετά τη συνταξιοδότησή τους από το φορέα κύριας ασφάλισης.
Οι πρώην Τομείς ΤΕΑΥΦΕ, ΤΕΑΥΕΤ, ΤΕΑΠΕΠ και ΤΕΑΑΠΑΕ του ΤΕΑΙΤ μετατράπηκαν από 1.3.2013 σε επαγγελματικά ταμεία υποχρεωτικής ασφάλισης, με τις εξής ονομασίες:
α) Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών,
β) Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εμπορίου Τροφίμων ΝΠΙΔ,
γ) Επαγγελματικό Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Εταιρειών Πετρελαιοειδών (ΕΤΕΑΠΕΠ - ΝΠΙΔ) και
δ) Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Επικούρησης Ασφαλιστών και Προσωπικού Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων (ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ - ΝΠΙΔ).

Τα ως άνω επαγγελματικά ταμεία διέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του ν. 3029/2002 (Α΄160) και τα υπαγόμενα σ' αυτά πρόσωπα εξαιρούνται από την ασφάλιση του ΕΤΕΑ.

Αξιολόγηση