Στα 4 δισ. ευρώ τα «κόκκινα δάνεια» των τραπεζών υπό εκκαθάριση

Στα 4 δισ. ευρώ τα «κόκκινα δάνεια» των τραπεζών υπό εκκαθάριση
Στα 4 δισ. ευρώ ανέρχονται τα «κόκκινα δάνεια» που ανακάλυψαν οι ειδικοί εκκαθαριστές στις επτά τράπεζες, μεταξύ των οποίων Αγροτική, Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, Proton Bank, Τ Βank, που τέθηκαν σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης ή έκλεισαν με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος.

Συνολικά τα περιουσιακά στοιχεία των τραπεζών αυτών που μπορούν να ρευστοποιηθούν ανέρχονται σε περίπου 5,6 δισ. ευρώ. Αυτό προκύπτει στην Έκθεση διεθνούς συμβουλευτικού οίκου στο πλαίσιο του Μνημονίου Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής, την οποία έδωσε στη δημοσιότητα η Τράπεζα της Ελλάδος.

Όπως προκύπτει από την Έκθεση τη μερίδα του λέοντος των λεγόμενων κόκκινων δανείων (το 66% περίπου του συνόλου) αφορούν σε δάνεια που είχε χορηγήσει κυρίως σε επιχειρηματίες η Αγροτική Τράπεζα. Συγκεκριμένα τα κόκκινα δάνεια της ΑΤΕ υπολογίζονται σε 3,7 δισ. ευρώ και ακολουθεί το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο το οποίο είχε χορηγήσει κόκκινα δάνεια περίπου 1 δισ. ευρώ. Συνολικά από κόκκινα δάνεια των τραπεζών αυτών το 78% αφορούσε σε επιχειρήσεις.

Η Τράπεζα της Ελλάδος δημοσίευσε έκθεση που εκπόνησε διεθνής συμβουλευτικός οίκος (Bain & Company) με θέμα: «Πολιτικές και Διαδικασίες για τη Διασφάλιση της Αποτελεσματικής Διαχείρισης και Ανάκτησης των Στοιχείων Ενεργητικού που έχουν περιέλθει στους Εκκαθαριστές των υπό εκκαθάριση Πιστωτικών Ιδρυμάτων».

Η έκθεση αυτή παρουσιάζει τη σημερινή δομή των στοιχείων ενεργητικού που έχουν περιέλθει στους εκκαθαριστές των επτά ελληνικών τραπεζών που τέθηκαν υπό εκκαθάριση. Στη συνέχεια, η έκθεση εξετάζει το ισχύον θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της ειδικής εκκαθάρισης καθώς και τα αντίστοιχα πλαίσια άλλων ευρωπαϊκών χωρών.

Η έκθεση καταλήγει σε εναλλακτικές προτάσεις που αφορούν τόσο στον εκσυγχρονισμό του οργανωτικού και θεσμικού πλαισίου της ειδικής εκκαθάρισης όσο και στην ενδεχόμενη συγκρότηση μιας κεντρικής μονάδας για την ενιαία διαχείριση των ήδη υπό εκκαθάριση στοιχείων ενεργητικού με γνώμονα την επίτευξη οικονομιών κλίμακας και τη μεγιστοποίηση του οφέλους για τον φορολογούμενο.

Αξιολόγηση