Εθνική: Κεφαλαιακή ενίσχυση 72,7 εκατ. ευρώ

Εθνική: Κεφαλαιακή ενίσχυση 72,7 εκατ. ευρώ
Την επαύξηση των κυρίων στοιχείων των Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων κατά περίπου €72,7 εκατ. και του αντίστοιχου δείκτη κατά περίπου 13 μονάδες βάσης, βάσει των proforma στοιχείων της 31 Μαρτίου 2013, πέτυχε η Εθνική Τράπεζα με την επαναγορά και ακύρωση των Προνομιούχων Μετοχών ΠΑΨ, όπως ανακοίνωσε σήμερα η τράπεζα.

Ειδικότερα, η τράπεζα ανακοίνωσε ότι δυνάμει της από 18η Ιουλίου 2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, η Τράπεζα ακύρωσε τις υποκείμενες στα ADSs που επαναγοράστηκαν Προνομιούχες Μετοχές ΠΑΨ, ήτοι ακύρωσε 12.360.169 Προνομιούχες Μετοχές ΠΑΨ και προσάρμοσε το άρθρο του καταστατικού της περί του μετοχικού της κεφαλαίου σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 17β του κ.ν.2190/1920.

Μετά ταύτα, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε Ευρώ 2.072.827.747,5 και διαιρείται α) σε 2.396.785.994 κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,30 η κάθε μία, β) σε 12.639.831 Προνομιούχες Μετοχές ΠΑΨ ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μία και γ) σε 270.000.000 εξαγοράσιμες προνομιούχες ονομαστικές μετοχές του Ν. 3723/2008, ονομαστικής αξίας Ευρώ 5,00 η κάθε μία.

Υπενθυμίζεται ότι η τράπεζα είχε υποβάλει πρόταση για την αγορά, έναντι μετρητών, έως και 22.500.000 από τις υφιστάμενες 25.000.000 Αμερικανικές Μετοχές Αποθετηρίου (τα ADSs), κάθε μία από τις οποίες αντιπροσωπεύει μία προνομιούχο εξαγοράσιμη ονομαστική μετοχή της Τράπεζας, άνευ δικαιώματος ψήφου και άνευ σωρευτικού μερίσματος, ονομαστικής αξίας €0,30 ανά μετοχή και τιμή έκδοσης $25 ανά μετοχή που είχε εκδώσει η Τράπεζα τον Ιούνιο του 2008 (οι Προνομιούχες Μετοχές ΠΑΨ).

Αξιολόγηση