Άμεσα θα κατατεθεί στη Βουλή ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας

Άμεσα θα κατατεθεί στη Βουλή ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας
Το αργότερο έως τις 22 Ιουλίου αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή από το υπουργείο Οικονομικών ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας.

Ο Κώδικας θα καθορίζει την διαδικασία για την διασφάλιση της είσπραξης φόρων και λοιπών τελών, τα οποία εισπράττονται με τη διαδικασία είσπραξης των φόρων, καθώς και τις κυρώσεις για τη μη συμμόρφωση με την φορολογική νομοθεσία.

Στα 67 άρθρα του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας θα περιλαμβάνονται οι γενικές διατάξεις, (πεδίο εφαρμογής, ορισμοί, εξουσία ανάθεσης και εκχώρησης αρμοδιοτήτων, έντυπα, κ.λπ), διατάξεις για το φορολογικό μητρώο και το πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, αλλά και διατάξεις για τη τήρηση Βιβλίων και Στοιχείων και την υποβολή των δηλώσεων.

Ειδικό κεφάλαιο του Κώδικα αναφέρεται στους φορολογικούς ελέγχους, στις εξουσίες της φορολογικής διοίκησης, στην πρόσβαση στα βιβλία και στοιχεία, στην επιλογή υποθέσεων προς έλεγχο βάσει ανάλυσης κινδύνου, κ.α..

Ο Κώδικας θα αναφέρεται στον προσδιορισμό φόρου , στις μεθόδους είσπραξης (π.χ αναγκαστική είσπραξη/εκτέλεση), θα αναφέρεται αναλυτικά στις προσαυξήσεις και στους τόκους υπερημερίας, στις διαδικασίες προσφυγής, ενώ θα περιέχει και γενική διάταξη κατά της φοροδιαφυγής.

Αξιολόγηση