ΤΧΣ: Το Πλαίσιο Συνεργασίας με τις τράπεζες

ΤΧΣ: Το Πλαίσιο Συνεργασίας με τις τράπεζες
Αναρτήθηκαν σήμερα στην ιστοσελίδα του ΤΧΣ τα Πλαίσια Συνεργασίας (RFAs) μεταξύ του Ταμείου και των τεσσάρων συστημικών τραπεζών οι οποίες έχουν λάβει κεφαλαιακή ενίσχυση από το Ταμείο.

Το Πλαίσιο Συνεργασίας διαφοροποιείται μεταξύ των τραπεζών στις οποίες το Ταμείο ασκεί πλήρως τα δικαιώματα ψήφου (συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα κάτω του 10%), καθώς και για εκείνες στις οποίες το Ταμείο έχει περιορισμένα δικαιώματα ψήφου (συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα ίση ή άνω του 10%), σύμφωνα με το ν. 3864/2010.

Το Πλαίσιο Συνεργασίας ρυθμίζει τις σχέσεις μεταξύ κάθε τράπεζας και του Ταμείου καθώς και τα θέματα που σχετίζονται, μεταξύ άλλων, με

(α) την εταιρική διακυβέρνηση της κάθε Τράπεζας,

(β) την κατάρτιση και έγκριση του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης,

(γ) τις σημαντικές υποχρεώσεις του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης και τη μεταβολή των δικαιωμάτων ψήφου από το Ταμείο,

(δ) την παρακολούθηση της υλοποίησης του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης και των συνεπαγομένων αναλαμβανόμενων κινδύνων της Τράπεζας και (ε) τα δικαιώματα συναίνεσης του Ταμείου.

Σημειώνεται ότι, τα όργανα Διοίκησης των τραπεζών θα συνεχίσουν να καθορίζουν, ανεξάρτητα, την εμπορική στρατηγική και πολιτική των τραπεζών, σύμφωνα με το Σχέδιο Αναδιάρθρωσης, και ότι οι φορείς και τα όργανα των τραπεζών θα συνεχίσουν να είναι αρμόδια για τις αποφάσεις της καθημερινής λειτουργίας τους.

Τα RFA’s δημοσιεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Μνημονίου Οικονομικών και Χρηματοπιστωτικών Πολιτικών (MEFP).

Αξιολόγηση