Πτώση 1,8% της βιομηχανικής παραγωγής

Πτώση 1,8% της βιομηχανικής παραγωγής
Συνεχίστηκε και τον Απρίλιο η υποχώρηση της βιομηχανικής παραγωγής στην Ελλάδα, με τον Γενικό Δείκτη να εμφανίζει μείωση κατά 1,8%, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η ΕΛΣΤΑΤ.

Πιο αναλυτικά, ο Γενικός ∆είκτης Βιοµηχανικής Παραγωγής του µηνός Απριλίου 2013, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο ∆είκτη του Απριλίου 2012, παρουσίασε µείωση κατά 1,8%, έναντι µείωσης 2,9% που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2012 προς το 2011.

Ο µέσος ∆είκτης Βιοµηχανικής Παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου - Απριλίου 2013, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο ∆είκτη της περιόδου Ιανουαρίου - Απριλίου 2012, παρουσίασε µείωση κατά 3,0%, έναντι µείωσης 6,7% που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2012 προς το 2011.

Ανάλυση ετήσιων µεταβολών µηνός Απριλίου 2013, σε σύγκριση µε τον Απρίλιο 2012

Η µείωση του Γενικού ∆είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής κατά 1,8% το µήνα Απρίλιο 2013, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2012, οφείλεται στις παρακάτω µεταβολές των δεικτών των επιµέρους τοµέων βιοµηχανίας, δηλαδή:

α. Στη µείωση του ∆είκτη Παραγωγής Ορυχείων – Λατοµείων κατά 12,8%.
Ειδικότερα, στη µείωση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι µειώσεις των δεικτών των 2ψήφιων κλάδων: εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη και εξόρυξης µεταλλούχων µεταλλευµάτων.
β. Στη µείωση του ∆είκτη Παραγωγής Μεταποιητικών Βιοµηχανιών κατά 0,6%.
Ειδικότερα, στη µείωση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι µειώσεις των δεικτών των 2ψήφιων κλάδων: ξύλου και φελλού, λοιπού εξοπλισµού µεταφορών, επίπλων και επισκευής και εγκατάστασης µηχανηµάτων και εξοπλισµού.
γ. Στη µείωση του ∆είκτη Παραγωγής Ηλεκτρισµού κατά 3,3%.
δ. Στην αύξηση του ∆είκτη Παροχής Νερού κατά 3,1%.

Ανάλυση µέσων µεταβολών, περιόδου Ιανουαρίου - Απριλίου 2013, σε σύγκριση µε την περίοδο Ιανουαρίου - Απριλίου 2012

Η µείωση του Γενικού ∆είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής κατά 3,0% της περιόδου Ιανουαρίου – Απριλίου 2013, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου – Απριλίου 2012, οφείλεται στις παρακάτω µεταβολές των δεικτών των επιµέρους τοµέων βιοµηχανίας, δηλαδή:

α. Στη µείωση του ∆είκτη Παραγωγής Ορυχείων – Λατοµείων κατά 8,9%.
β. Στη µείωση του ∆είκτη Παραγωγής Μεταποιητικών Βιοµηχανιών κατά 0,7%.
γ. Στη µείωση του ∆είκτη Παραγωγής Ηλεκτρισµού κατά 8,5%.
δ. Στη µείωση του ∆είκτη Παροχής Νερού κατά 0,6%

Αξιολόγηση