Στον προθάλαμο του Ευρωδικαστηρίου η Ελλάδα για την ιδιωτική ασφάλιση

Στον προθάλαμο του Ευρωδικαστηρίου η Ελλάδα για την ιδιωτική ασφάλιση
Αιτιολογημένη γνώμη, που συνιστά το δεύτερο στάδιο της προδικαστικής διαδικασίας, απέστειλε την Πέμπτη η Κομισιόν στην Ελλάδα, ζητώντας τη συμμόρφωση με την κοινοτική νομοθεσία στο θέμα των ασφαλειών.

Όπως προβλέπεται, αν η Ελλάδα δεν κοινοποιήσει μέτρα για να τερματιστεί η παράβαση της νομοθεσίας της ΕΕ εντός δύο μηνών, η Κομισιόν μπορεί να παραπέμψει τη χώρα μας στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Ειδικότερα, η Κομισιόν ζήτησε από την Ελλάδα να εφαρμόσει σωστά την πρώτη και την τρίτη οδηγία για την πρωτασφάλιση, εκτός της ασφάλειας ζωής (73/239/ΕΟΚ και 92/49/ΕΟΚ), στη νομοθεσία της, όσον αφορά τις υπηρεσίες οδικής βοήθειας.

Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, οι ασφαλιστές υποχρεούνται να κοινοποιούν συστηματικά (σε ετήσια βάση) στην εποπτική αρχή του ασφαλιστικού τομέα τα ασφαλιστήρια συμβόλαιά τους οδικής βοήθειας. Η Κομισιόν εκτιμά ότι αυτό αποτελεί παράβαση της νομοθεσίας της ΕΕ.

Στους κοινούς κανόνες, που έχουν συμφωνηθεί ήδη από τη δεκαετία του 1970, περιλαμβάνονται όροι για την αρχική χορήγηση άδειας, τη συνεχή προληπτική εποπτεία, ιδίως όσον αφορά τη συνολική φερεγγυότητά τους, τα τεχνικά αποθεματικά τους και τα αντίστοιχα στοιχεία ενεργητικού.

Περιλαμβάνουν, επίσης, την κατάργηση της προηγούμενης έγκρισης ή τη συστηματική κοινοποίηση των όρων των ασφαλιστηρίων και των τιμών, γεγονός που ενθαρρύνει τις ασφαλιστικές εταιρείες να εισέλθουν σε νέες αγορές, αυξάνοντας τον ανταγωνισμό.

Σύμφωνα με την απόφαση της Κομισιόν, η Ελλάδα καλείται να καταργήσει την υποχρέωση αυτή.

Αξιολόγηση