Νέα δημοπρασία εντόκων γραμματίων την Τετάρτη

Νέα δημοπρασία εντόκων γραμματίων την Τετάρτη
Σε νέα δημοπρασία εντόκων γραμματίων - τρίμηνης διάρκειας αυτή τη φορά - προχωράει η ελληνική κυβέρνηση την προσεχή Τετάρτη μέσω του ΟΔΔΗΧ, σε μια προσπάθεια να βρει χρήματα.

Τα έντοκα λήγουν στις 12 Ιουνίου 2015 και είναι συνολικού ποσού ενός δισεκατομμυρίου ευρώ. Η ημερομηνία διακανονισμού (settlement) θα είναι η Παρασκευή 13 Μαρτίου 2015 (Τ+2). Οι τόκοι των εντόκων υπολογίζονται με χρονική βάση ACT/360.

Η δημοπρασία θα γίνει με ανταγωνιστικές προσφορές από τους Βασικούς Διαπραγματευτές Αγοράς στην Η.Δ.Α.Τ., σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας τους.

Επίσης, βάσει του Κανονισμού των Βασικών Διαπραγματευτών παρέχεται η δυνατότητα υποβολής μη ανταγωνιστικών προσφορών, τόσο κατά την ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, όσο και κατά το χρονικό διάστημα της μίας (1) εργάσιμης ημέρας μετά το τέλος αυτής, και μέχρι ώρας 12.00 μ.μ.

Οι μη ανταγωνιστικές προσφορές θα ικανοποιηθούν στην τιμή της τελευταίας προσφοράς που γίνεται δεκτή στη δημοπρασία (cut-off price) μέχρι συνολικού ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού για κάθε μία από τις παραπάνω δύο περιπτώσεις.Για τα έντοκα γραμμάτια δεν θα δοθεί καμία προμήθεια.

Αξιολόγηση