Πότε θα διαμεσολαβεί ο Συνήγορος του Καταναλωτή για την ρύθμιση δανείων

Πότε θα διαμεσολαβεί ο Συνήγορος του Καταναλωτή για την ρύθμιση δανείων
Τους όρους και τις προυποθέσεις που μπορούν οι δανειολήπτες να απευθυνθούν για διαμεσολάβηση στον Συνήγορο του Καταναλωτή σχετικά με την ρύθμιση των δανείων τους με τις τράπεζες σύμφωνα με τον νέο Κώδικα Δεοντολογίας που θέσπισε η Τράπεζα της Ελλάδος καθορίζει κοινή υπουργική απόφαση των υπουργείων Ανάπτυξης Δικαιοσύνης και Οικονομικών.

Σύμφωνα με την απόφαση ο Συνήγορος του Καταναλωτή, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, διαμεσολαβεί εξωδικαστικά για τη συμβιβαστική και μόνο διευθέτηση της διαφοράς μεταξύ δανειστών και οφειλετών για τη ρύθμιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων τους στο πλαίσιο του Κώδικα Δεοντολογίας του Ν. 4224/2013.

Η αρμοδιότητα του Συνηγόρου του Καταναλωτή αρχίζει μετά την υπαγωγή των οφειλετών στη Διαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων (Δ.Ε.Κ.) του νέου Κώδικα Δεοντολογίας.

Λόγω του διαμεσολαβητικού ρόλου της Αρχής, η υποβολή αίτησης εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς στο «Συνήγορο του Καταναλωτή» προϋποθέτει την έγγραφη διαπίστωση της αποτυχίας ρύθμισης της οφειλής στο πλαίσιο του Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας.

Η τρίμηνη προθεσμία για την προσφυγή στο Συνήγορο του Καταναλωτή αρχίζει, κατά περίπτωση, από:

α) την επί αποδείξει έγγραφη ενημέρωση του οφειλέτη από το δανειστή ότι κρίθηκε «μη συνεργάσιμος»,

β) την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας υπαγωγής στη Διαδικασία Εξέτασης Ενστάσεων (Δ.Ε.Ε.) του Κώδικα Δεοντολογίας ή ολοκλήρωσης της Διαδικασίας αυτής.

γ) την κοινοποίηση στον οφειλέτη της απόφασης επί της ενστάσεως.

Η διαμεσολάβηση του «Συνηγόρου του Καταναλωτή» πραγματοποιείται, κατά τα λοιπά, με τους όρους και τη διαδικασία που ίσχυαν.

Τα εμπλεκόμενα μέρη υποχρεούνται να προσκομίζουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία για να είναι δυνατή η διαμεσολάβηση του Συνηγόρου του Καταναλωτή.

Αξιολόγηση