Οι νέες προθεσμίες για τις αποφάσεις αναστολής ενδικοφανών προσφυγών

Οι νέες προθεσμίες για τις αποφάσεις αναστολής ενδικοφανών προσφυγών
Την επιμήκυνση των προθεσμιών για την έκδοση αποφάσεων επί αιτήσεων αναστολών και επί ενδικοφανών προσφυγών ενώπιον της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης της ΓΓΔΕ προβλέπει εγκύκλιος που υπογράφει η γενική γραμματέας κ.Σαββαίδου.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο στον νόμο «Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις», προβλέπεται η επιμήκυνση των προθεσμιών για την έκδοση αποφάσεων επί των προβλεπόμενων αιτήσεων αναστολών και ενδικοφανών προσφυγών ενώπιον της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης της ΓΓΔΕ.

Ειδικότερα, με τις διατάξεις άρθρου του παραπάνω νόμου, η προβλεπόμενη ροθεσμία των είκοσι (20) ημερών για την έκδοση απόφασης επί αιτήσεως αναστολής ενώπιον της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης, ορίζεται πλέον σε τριάντα (30) ημέρες.

Ακολούθως, με τις διατάξεις του εν λόγω άρθρου, η προβλεπόμενη προθεσμία των εξήντα (60) ημερών για την έκδοση απόφασης επί ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης, ορίζεται πλέον σε ενενήντα (90) ημέρες.

Τέλος, προβλέπεται ότι οι νέες προθεσμίες θα εφαρμοστούν και για τις εκκρεμείς αιτήσεις αναστολής και ενδικοφανείς προσφυγές ενώπιον της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης, των οποίων η προθεσμία εξέτασης δεν είχε συμπληρωθεί κατά την ημερομηνία κατάθεσης του ως άνω νόμου στην Βουλή, ήτοι μέχρι και τις 4-12-2014.

Αξιολόγηση