Στην υλοποίηση του Ηλεκτρονικού Περιουσιολογίου προχωρά η ΓΓΔΕ

Στην υλοποίηση του Ηλεκτρονικού Περιουσιολογίου προχωρά η ΓΓΔΕ
Στην ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης και είσπραξης οφειλών και στην υλοποίηση πλήρους Ηλεκτρονικού Περιουσιολογίου προχωρά η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.

Ειδικότερα σύμφωνα με την απόφαση ΔΟΡΓΒ 1097138 ΕΞ 2016/ 23.6.2016 συνιστάται στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών Ομάδα Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε.) για την υλοποίηση πλήρους Ηλεκτρονικού Περιουσιολογίου και με την Δ.ΟΡΓ.Β 1097148 ΕΞ 2016/ 23.6.2016 Ομάδα Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε.) για την ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης και είσπραξης οφειλών.

Έργο της Ο.Δ.Ε. για την υλοποίηση πλήρους Ηλεκτρονικού Περιουσιολογίου είναι:

α) Ο προσδιορισμός του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου «Υλοποίηση πλήρους Ηλεκτρονικού Περιουσιολογίου», σύμφωνα με τα υποδείγματα Τεχνικού Δελτίου Πράξης και Εντύπου Κοστολόγησης Πράξης, όπως περιέχονται στην Πρόσκληση 9 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (Ε.Υ.Δ.) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014 - 2020» του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, δηλαδή:

αα) Πλήρως Συμπληρωμένο Τεχνικό Δελτίο Πράξης και

ββ) Συμπληρωμένο Έντυπο Κοστολόγησης Πράξης.

β) Η διοίκηση, η διαχείριση και ο συντονισμός όλων των ενεργειών και δράσεων που αφορούν στην υλοποίηση του έργου μετά από την ένταξή του στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.

γ) Η συνεργασία με τους, κατά περίπτωση, εξωτερικούς συνεργάτες, με τους οποίους η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) έχει ήδη ή πρόκειται να συμβληθεί για τις ανάγκες του έργου, τις εργασίες των οποίων υποχρεούται να παρακολουθεί.

δ) Η συνεργασία με Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας ή Έργου που λειτουργούν στην Γ.Γ.Δ.Ε., καθώς και με αντίστοιχες Ομάδες ή Υπηρεσίες άλλων Δημόσιων/Ιδιωτικών Φορέων και Οργανισμών, με αντικείμενο την υλοποίηση έργων, με τα οποία το έργο παρουσιάζει διεπαφές.

ε) Η ένταξη του παραληφθέντος προϊόντος του έργου σε παραγωγή με τη μέριμνα για την εγκατάστασή του στο παραγωγικό υπολογιστικό περιβάλλον που υποστηρίζει τη Γ.Γ.Δ.Ε., καθώς και με τον προσδιορισμό των σχετικών νέων διαδικασιών που δημιουργούνται.

Η Ο.Δ.Ε. θα συνεδριάζει εντός των ωρών του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών ή σε χρόνο που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση, σε κατάστημα του Υπουργείου Οικονομικών, που θα ορίζει η Συντονίστρια αυτής και η διάρκεια λειτουργίας της ορίζεται μέχρι την θέση του συστήματος του Ηλεκτρονικού Περιουσιολογίου σε παραγωγική λειτουργία.

Αξιολόγηση