Εγκύκλιος: Δεν είναι παροχές σε είδος δαπάνες για καύσιμα και διόδια

Εγκύκλιος: Δεν είναι παροχές σε είδος δαπάνες για καύσιμα και διόδια
Δεν θα προσμετρώνται ως παροχή σε είδος τα διόδια και τα καύσιμα που αντιστοιχούν στη χρήση οχήματος το οποίο έχει παραχωρηθεί από τον εργοδότη στον εργαζόμενο.

Ειδικότερα,με εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών που εκδόθηκε κατόπιν ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, αναφέρεται ότι παροχή σε είδος, φορολογητέα ως εισόδημα από μισθωτή εργασία, αποτελεί η αγοραία αξία οχήματος παραχωρούμενου σε εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο από φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα.

Η παροχή αυτή αποτιμάται σε ποσοστό 30% του κόστους των αποσβέσεων, των επισκευών και συντηρήσεων, των τελών κυκλοφορίας, καθώς και του χρηματοδοτικού κόστους αγοράς ή μίσθωσης, όπως αυτά προκύπτουν από τα βιβλία της επιχείρησης.

Όταν το ανωτέρω κόστος είναι μηδέν, η παροχή αυτή αποτιμάται σε ποσοστό 30% της μέσης δαπάνης ή απόσβεσης κατά τα τελευταία τρία έτη. Οι λοιπές δαπάνες που αφορούν τα οχήματα (καύσιμα, διόδια κλπ) δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της αγοραίας αξίας του παραχωρούμενου εταιρικού οχήματος.

Αξιολόγηση